Политика в областта на финансовите услуги

01-02-2018

Финансовите услуги представляват съществен елемент от усилията за завършване на изграждането на вътрешния пазар на ЕС като част от свободното движение на услуги и капитал. Напредъкът в посока интегриране протича на етапи, които могат да бъдат определени по следния начин: 1) премахване на националните бариери за навлизане (1957—1973 г.); 2) хармонизиране на националните законодателства и политики (1973—1983 г.); 3) завършване на изграждането на вътрешния пазар (1983—1992 г.); 4) създаване на зоната с единна валута и предкризисен период (199—-2007 г.) и 5) следкризисни реформи (от 2007 г. насам). Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС поражда нови предизвикателства, които могат да доведат до последици за сектора на финансовите услуги в рамките на ЕС и извън него.

Финансовите услуги представляват съществен елемент от усилията за завършване на изграждането на вътрешния пазар на ЕС като част от свободното движение на услуги и капитал. Напредъкът в посока интегриране протича на етапи, които могат да бъдат определени по следния начин: 1) премахване на националните бариери за навлизане (1957—1973 г.); 2) хармонизиране на националните законодателства и политики (1973—1983 г.); 3) завършване на изграждането на вътрешния пазар (1983—1992 г.); 4) създаване на зоната с единна валута и предкризисен период (199—-2007 г.) и 5) следкризисни реформи (от 2007 г. насам). Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС поражда нови предизвикателства, които могат да доведат до последици за сектора на финансовите услуги в рамките на ЕС и извън него.