Култура

01-04-2018

Дейността на Европейския съюз в областта на културата допълва културната политика на държавите членки в различни сектори: например опазване на европейското културно наследство, сътрудничество между културните институции на различните държави и насърчаване на мобилността сред работещите в областта на творчеството. Върху сектора на културата оказват влияние също така разпоредби на Договорите, които не спадат изрично към областта на културата.

Дейността на Европейския съюз в областта на културата допълва културната политика на държавите членки в различни сектори: например опазване на европейското културно наследство, сътрудничество между културните институции на различните държави и насърчаване на мобилността сред работещите в областта на творчеството. Върху сектора на културата оказват влияние също така разпоредби на Договорите, които не спадат изрично към областта на културата.