Борба с изменението на климата

01-02-2018

На Конференцията на ООН по въпросите на климата в Париж през декември 2015 г. страните по Рамковата конвенция от целия свят се договориха за ограничаване на глобалното затопляне значително под 2°C в сравнение с нивата преди индустриализацията. ЕС се ангажира до 2030 г. да намали емисиите на парникови газове с поне 40  % под нивата от 1990 г., като същевременно подобри енергийната ефективност с 27 % и увеличи дела на възобновяемите енергийни източници до 27 % в крайното потребление. Ключов механизъм за борба с изменението на климата е схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ).

На Конференцията на ООН по въпросите на климата в Париж през декември 2015 г. страните по Рамковата конвенция от целия свят се договориха за ограничаване на глобалното затопляне значително под 2°C в сравнение с нивата преди индустриализацията. ЕС се ангажира до 2030 г. да намали емисиите на парникови газове с поне 40  % под нивата от 1990 г., като същевременно подобри енергийната ефективност с 27 % и увеличи дела на възобновяемите енергийни източници до 27 % в крайното потребление. Ключов механизъм за борба с изменението на климата е схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ).