Състояние на прилагането на Европейската квалификационна рамка

15-03-2012

ЕКР е инструмент, който цели да насърчава мобилността на работниците и учащите и ученето през целия живот чрез съотнасяне на националните квалификационни системи. При анализа на целесъобразността, прилагането и първите резултати може да се направи заключението, че въпреки че прилагането на ЕКР може да се оцени като успешно, са установени някои значими проблеми, които представляват сериозно изпитание за пълното и надеждно прилагане на ЕКР. Въпреки това е необходимо прилагането на ЕКР да продължи, при условие че са изпълнени подходящите условия.

ЕКР е инструмент, който цели да насърчава мобилността на работниците и учащите и ученето през целия живот чрез съотнасяне на националните квалификационни системи. При анализа на целесъобразността, прилагането и първите резултати може да се направи заключението, че въпреки че прилагането на ЕКР може да се оцени като успешно, са установени някои значими проблеми, които представляват сериозно изпитание за пълното и надеждно прилагане на ЕКР. Въпреки това е необходимо прилагането на ЕКР да продължи, при условие че са изпълнени подходящите условия.