Социални условия и условия на труд в транспортните предприятия от сектора на автомобилния транспорт

15-04-2013

Проучването представя анализ на социалните условия и условията на труд за професионалните водачи на пътни превозни средства, заети в сектора на автомобилния товарен транспорт. То се съсредоточава върху основните социални въпроси в този сегмент от транспортния сектор, включително времето за шофиране и почивка, както и върху практическите аспекти, които пряко влияят на качеството на живот на водачите, напр. схемите за заетост и равнището на доходите. След цялостен анализ на правната рамка, обхващаща законодателството на ЕС, което има отношение към социалното измерение на сектора на автомобилния товарен транспорт, са представени заключенията от консултациите със заинтересованите страни и водачите.

Проучването представя анализ на социалните условия и условията на труд за професионалните водачи на пътни превозни средства, заети в сектора на автомобилния товарен транспорт. То се съсредоточава върху основните социални въпроси в този сегмент от транспортния сектор, включително времето за шофиране и почивка, както и върху практическите аспекти, които пряко влияят на качеството на живот на водачите, напр. схемите за заетост и равнището на доходите. След цялостен анализ на правната рамка, обхващаща законодателството на ЕС, което има отношение към социалното измерение на сектора на автомобилния товарен транспорт, са представени заключенията от консултациите със заинтересованите страни и водачите.