Подобряване на концепцията за морските магистрали

15-12-2014

В това проучване се прави преглед на програмата „Морски магистрали“ от самото ѝ начало. На базата на проведените изследвания бяха установени три основни препятствия. Те са следните: 1) заинтересованите страни не са достатъчно осведомени относно програмата; 2) със спирането на проектното финансиране се прекратяват и самите проекти; 3) сътрудничеството между заинтересованите страни не винаги е оптимално. Тези три фактора, в съчетание с други препятствия, означават, че въздействието на програмата е по-слабо, отколкото може да се очаква. За тази цел бяха формулирани препоръки и възможни сценарии за подобряване на концепцията за морските магистрали.

В това проучване се прави преглед на програмата „Морски магистрали“ от самото ѝ начало. На базата на проведените изследвания бяха установени три основни препятствия. Те са следните: 1) заинтересованите страни не са достатъчно осведомени относно програмата; 2) със спирането на проектното финансиране се прекратяват и самите проекти; 3) сътрудничеството между заинтересованите страни не винаги е оптимално. Тези три фактора, в съчетание с други препятствия, означават, че въздействието на програмата е по-слабо, отколкото може да се очаква. За тази цел бяха формулирани препоръки и възможни сценарии за подобряване на концепцията за морските магистрали.