Новата роля на макрорегионите в европейското териториално сътрудничество

15-01-2015

В настоящото проучване се прави критичен анализ на бъдещата роля на макрорегионите в прилагането на европейското териториално сътрудничество. Въз основа на преглед на литературата и проучванията на конкретни случаи изследването предлага оценка на потенциалните ползи от разработването на нови макрорегионални стратегии, както и най-разпространените рискове и трудности при тяхното прилагане. Изведени са препоръки за изграждане на позицията на Европейския парламент за това как той може ефикасно да подкрепи създаването и прилагането на нови макрорегионални стратегии.

В настоящото проучване се прави критичен анализ на бъдещата роля на макрорегионите в прилагането на европейското териториално сътрудничество. Въз основа на преглед на литературата и проучванията на конкретни случаи изследването предлага оценка на потенциалните ползи от разработването на нови макрорегионални стратегии, както и най-разпространените рискове и трудности при тяхното прилагане. Изведени са препоръки за изграждане на позицията на Европейския парламент за това как той може ефикасно да подкрепи създаването и прилагането на нови макрорегионални стратегии.

Външен автор

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)