Социално приобщаване в ЕС във връзка с обществения транспорт

16-03-2015

В настоящия доклад се описват връзките между транспорта и социалното приобщаване в съответствие с най-новата литература и предоставя данни относно групите от населението, изложени на по-голям риск от социално изключване и изключване от транспорта. Той също така дава примери за добри практики в подобряването на достъпността на обществения транспорт за най- уязвимите потребители, с цел да се изведат някои признаци за подобряване на ролята на ЕС за улесняване на интегрирането на проблемите, свързани със социалното приобщаване, в публичните политики в областта на транспорта.

В настоящия доклад се описват връзките между транспорта и социалното приобщаване в съответствие с най-новата литература и предоставя данни относно групите от населението, изложени на по-голям риск от социално изключване и изключване от транспорта. Той също така дава примери за добри практики в подобряването на достъпността на обществения транспорт за най- уязвимите потребители, с цел да се изведат някои признаци за подобряване на ролята на ЕС за улесняване на интегрирането на проблемите, свързани със социалното приобщаване, в публичните политики в областта на транспорта.