ThinkTank logo Документи, които допринасят за изготвянето на ново законодателство на ЕС
Публикувано на 19-06-2019

Electing the European Parliament's President

19-06-2019

At the July I plenary sitting, the newly elected European Parliament (EP) is due to elect its 31st President, to hold office until mid-term at the beginning of 2022, when a new election for Parliament’s President will be held. The President has an important and increasingly visible function in the EU institutional and international setting, mirroring the influential role of the Parliament as shaper of EU policies and co-legislator.

At the July I plenary sitting, the newly elected European Parliament (EP) is due to elect its 31st President, to hold office until mid-term at the beginning of 2022, when a new election for Parliament’s President will be held. The President has an important and increasingly visible function in the EU institutional and international setting, mirroring the influential role of the Parliament as shaper of EU policies and co-legislator.

Общата селскостопанска политика (ОСП) и Договорът

01-04-2018

След влизането в сила на Римския договор селскостопанските политики на държавите членки бяха заменени с механизми за намеса на общностно равнище. Основите на общата селскостопанска политика останаха непроменени от Римския договор насам, с изключение на правилата относно процедурата на вземане на решения. Договорът от Лисабон призна съвместното вземане на решение като „обикновена законодателна процедура“ на общата селскостопанска политика, с която се замества процедурата на консултация.

След влизането в сила на Римския договор селскостопанските политики на държавите членки бяха заменени с механизми за намеса на общностно равнище. Основите на общата селскостопанска политика останаха непроменени от Римския договор насам, с изключение на правилата относно процедурата на вземане на решения. Договорът от Лисабон призна съвместното вземане на решение като „обикновена законодателна процедура“ на общата селскостопанска политика, с която се замества процедурата на консултация.

Обща данъчна политика

01-02-2018

Правомощията за облагане с данък принадлежат на държавите членки, като ЕС разполага с ограничени правомощия. Тъй като данъчната политика на ЕС е насочена към гладкото функциониране на единния пазар, хармонизирането на косвеното данъчно облагане беше разгледано преди прякото данъчно облагане. Борбата срещу вредната практика на данъчното укриване и избягването на данъци се превърна неотдавна в политически приоритет. Данъчните мерки трябва да бъдат приети единодушно от държавите членки. Европейският ...

Правомощията за облагане с данък принадлежат на държавите членки, като ЕС разполага с ограничени правомощия. Тъй като данъчната политика на ЕС е насочена към гладкото функциониране на единния пазар, хармонизирането на косвеното данъчно облагане беше разгледано преди прякото данъчно облагане. Борбата срещу вредната практика на данъчното укриване и избягването на данъци се превърна неотдавна в политически приоритет. Данъчните мерки трябва да бъдат приети единодушно от държавите членки. Европейският парламент има право да бъде консултиран по данъчни въпроси, с изключение на въпроси, свързани с бюджета, за които той е съзаконодател.

Публикувано на 18-06-2019

Current membership of the European Council

21-03-2019

The European Council consists of the 28 Heads of State or Government of the EU Member States, who are voting members, together with the President of the European Council and the President of the European Commission, who have no vote (Article 15(2) TEU). The chart shows the current members, the national office they hold and their political affiliation, as well as the year their membership of the institution began. This publication is updated periodically to reflect changes in the European Council's ...

The European Council consists of the 28 Heads of State or Government of the EU Member States, who are voting members, together with the President of the European Council and the President of the European Commission, who have no vote (Article 15(2) TEU). The chart shows the current members, the national office they hold and their political affiliation, as well as the year their membership of the institution began. This publication is updated periodically to reflect changes in the European Council's membership.

Публикувано на 17-06-2019

Technology and the arts: Past, present and future synergies

03-05-2019

From the first canvas paintings to the production of musical instruments and contemporary cinema, art as we know it would be simply impossible without resource to humanity’s historical cache of technology development. The reverse of this relationship is also important, with the arts creating driving innovation and generating substantial demand for technology products. In the course of their work, artists often develop new techniques and push the boundaries of the imagination in ways that can provoke ...

From the first canvas paintings to the production of musical instruments and contemporary cinema, art as we know it would be simply impossible without resource to humanity’s historical cache of technology development. The reverse of this relationship is also important, with the arts creating driving innovation and generating substantial demand for technology products. In the course of their work, artists often develop new techniques and push the boundaries of the imagination in ways that can provoke new directions in technology development.

Обща политика в областта на рибарството: създаване и развитие

01-01-2018

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е формулирана за първи път в Договора от Рим. Първоначално свързана с Общата селскостопанска политика, с течение на времето тя става все по-независима. Основната цел на ОПОР, съобразно преработената ѝ версия от 2002 г., е да се гарантира устойчиво развитие на риболова, както и стабилни работни места и доходи за рибарите. Няколко промени в политиката в областта на рибарството са въведени от Договора от Лисабон. През 2013 г. Съветът и Парламентът постигнаха ...

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е формулирана за първи път в Договора от Рим. Първоначално свързана с Общата селскостопанска политика, с течение на времето тя става все по-независима. Основната цел на ОПОР, съобразно преработената ѝ версия от 2002 г., е да се гарантира устойчиво развитие на риболова, както и стабилни работни места и доходи за рибарите. Няколко промени в политиката в областта на рибарството са въведени от Договора от Лисабон. През 2013 г. Съветът и Парламентът постигнаха споразумение относно нова ОПОР, за дългосрочната екологична, икономическа и социална устойчивост на дейностите в областта на рибарството и аквакултурите.

Опазване на рибните ресурси

01-01-2018

Опазването на рибните ресурси произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на тези ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство, уреждащо достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и други технически мерки.

Опазването на рибните ресурси произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на тези ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство, уреждащо достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и други технически мерки.

Структурно подпомагане на рибарството

01-01-2018

Първоначално финансирана от Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР), през периода 2007-2013 г. европейската политика в областта на рибарството беше финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и понастоящем е финансирана от новия Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на стойност 6,4 млрд. евро за периода 2014—2020 г. ЕФМДР подкрепя рибарите при преминаването към устойчив риболов, подкрепя крайбрежните общности при диверсифицирането на икономиките им и финансира ...

Първоначално финансирана от Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР), през периода 2007-2013 г. европейската политика в областта на рибарството беше финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и понастоящем е финансирана от новия Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на стойност 6,4 млрд. евро за периода 2014—2020 г. ЕФМДР подкрепя рибарите при преминаването към устойчив риболов, подкрепя крайбрежните общности при диверсифицирането на икономиките им и финансира проекти за създаване на нови работни места и подобряване на качеството на живота по протежение на европейските брегове.

Международни отношения в областта на рибарството

01-01-2018

С цел насърчаване на правна и икономическа рамка и рамка за околната среда и социалното управление в областта на устойчивото рибарство и за да получи достъп до ключови риболовни зони в света или да осъществява мониторинг, контрол и наблюдение на системите за борба с незаконния риболов, Европейският съюз сключи 20 международни споразумения в областта на рибарството. Европейският съюз сключва двустранни споразумения, например споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, или многостранни ...

С цел насърчаване на правна и икономическа рамка и рамка за околната среда и социалното управление в областта на устойчивото рибарство и за да получи достъп до ключови риболовни зони в света или да осъществява мониторинг, контрол и наблюдение на системите за борба с незаконния риболов, Европейският съюз сключи 20 международни споразумения в областта на рибарството. Европейският съюз сключва двустранни споразумения, например споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, или многостранни споразумения, например споразумения с регионалните организации по рибарство и международни конвенции.

Интегрирана морска политика

01-01-2018

Интегрираната морска политика (ИМП) представлява цялостен подход към всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Основана на идеята, че Съюзът може да извлече по-голяма полза от моретата и океаните с по-малко въздействие върху околната среда чрез координиране на своите политики, ИМП обхваща такива различни области като рибарство и аквакултура, морско корабоплаване и пристанища, морска среда, морски изследвания, енергия от разположени в морето инсталации, корабостроене и индустрии, свързани ...

Интегрираната морска политика (ИМП) представлява цялостен подход към всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Основана на идеята, че Съюзът може да извлече по-голяма полза от моретата и океаните с по-малко въздействие върху околната среда чрез координиране на своите политики, ИМП обхваща такива различни области като рибарство и аквакултура, морско корабоплаване и пристанища, морска среда, морски изследвания, енергия от разположени в морето инсталации, корабостроене и индустрии, свързани с морето, морски надзор, морски и крайбрежен туризъм, заетост, развитие на крайбрежните региони и външни отношения в морското дело.

Предстоящи събития

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Други мероприятия -
EPRS

Инфографики

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.

Публикации на Think Tank

Отговорност за съдържанието на всички документи, съдържащи се на уебсайта Think Tank, носи изцяло авторът. Мненията, изразени в тях, не отразяват непременно официалната позиция на Европейския парламент. Съдържанието е насочено към членовете и служителите на ЕП във връзка с тяхната парламентарна работа.

Think Tank се намира на...