20

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Комитетът на регионите

01-04-2018

Комитетът на регионите се състои от 350 членове, които представляват регионалните и местните органи на 28-те държави — членки на Европейския съюз. Той предоставя становища въз основа на задължителна (съгласно изискванията на Договорите) и незадължителна консултация, както и, по целесъобразност, становища по собствена инициатива. Членовете му не са обвързани от задължителни инструкции. Те упражняват своите функции в условията на независимост в общ интерес на Европейския съюз.

Комитетът на регионите се състои от 350 членове, които представляват регионалните и местните органи на 28-те държави — членки на Европейския съюз. Той предоставя становища въз основа на задължителна (съгласно изискванията на Договорите) и незадължителна консултация, както и, по целесъобразност, становища по собствена инициатива. Членовете му не са обвързани от задължителни инструкции. Те упражняват своите функции в условията на независимост в общ интерес на Европейския съюз.

Управление на външните граници

01-04-2018

Политиката на ЕС за управление на границите претърпя значителни промени във връзка с безпрецедентния приток на бежанци и незаконни мигранти, и по-специално от средата на 2015 г., когато се проявиха редица недостатъци в политиките на ЕС относно външните граници и миграцията. Предизвикателствата, свързани с увеличаването на смесените миграционни потоци към ЕС и повишената загриженост за сигурността, предизвикаха нов период на дейност в областта на защитата на външните граници на ЕС, който също така ...

Политиката на ЕС за управление на границите претърпя значителни промени във връзка с безпрецедентния приток на бежанци и незаконни мигранти, и по-специално от средата на 2015 г., когато се проявиха редица недостатъци в политиките на ЕС относно външните граници и миграцията. Предизвикателствата, свързани с увеличаването на смесените миграционни потоци към ЕС и повишената загриженост за сигурността, предизвикаха нов период на дейност в областта на защитата на външните граници на ЕС, който също така оказва въздействие върху неговите вътрешни граници.

Източници и обхват на правото на Европейския съюз

01-03-2018

Европейският съюз има статус на юридическо лице и в това си качество притежава собствен правен ред, различен от международното право. Освен това правото на ЕС оказва пряко или непряко въздействие върху правото на неговите държави членки и става част от правната система на всяка държава членка. Европейският съюз сам по себе си е източник на право. Правната уредба обикновено е разделена на първично законодателство (Договорите и общите правни принципи), вторично законодателство (основаващо се на Договорите ...

Европейският съюз има статус на юридическо лице и в това си качество притежава собствен правен ред, различен от международното право. Освен това правото на ЕС оказва пряко или непряко въздействие върху правото на неговите държави членки и става част от правната система на всяка държава членка. Европейският съюз сам по себе си е източник на право. Правната уредба обикновено е разделена на първично законодателство (Договорите и общите правни принципи), вторично законодателство (основаващо се на Договорите) и допълващо право.

Европейският парламент: исторически преглед

01-03-2018

Европейският парламент произхожда от Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), която става обща асамблея на трите наднационални Европейски общности, които съществуват по това време. Впоследствие асамблеята е преименувана на „Европейски парламент“. С годините институцията, чиито членове от 1979 г. насам се избират пряко, претърпява дълбоки промени: от асамблея, чиито членове се назначават, тя се превръща в избран парламент с призната роля при определянето на политическия ...

Европейският парламент произхожда от Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), която става обща асамблея на трите наднационални Европейски общности, които съществуват по това време. Впоследствие асамблеята е преименувана на „Европейски парламент“. С годините институцията, чиито членове от 1979 г. насам се избират пряко, претърпява дълбоки промени: от асамблея, чиито членове се назначават, тя се превръща в избран парламент с призната роля при определянето на политическия дневен ред на Европейския съюз.

Съд на Европейския съюз

01-03-2018

Съдът на Европейския съюз е една от седемте институции на ЕС. Той се състои от две съдилища: Съд и Общ съд. Той е компетентен по въпросите на правото на Европейския съюз. Съдилищата осигуряват правилното тълкуване и правилното прилагане на първичното и вторичното законодателство на Съюза в ЕС. Те проверяват законосъобразността на актовете на институциите на Съюза и се произнасят дали държавите членки са изпълнили своите задължения, произтичащи от първичното и вторичното законодателство. Съдът осигурява ...

Съдът на Европейския съюз е една от седемте институции на ЕС. Той се състои от две съдилища: Съд и Общ съд. Той е компетентен по въпросите на правото на Европейския съюз. Съдилищата осигуряват правилното тълкуване и правилното прилагане на първичното и вторичното законодателство на Съюза в ЕС. Те проверяват законосъобразността на актовете на институциите на Съюза и се произнасят дали държавите членки са изпълнили своите задължения, произтичащи от първичното и вторичното законодателство. Съдът осигурява също така тълкуване на правото на Съюза по искане на национални съдии.

Компетентност на Съда на Европейския съюз

01-03-2018

Настоящият информационен фиш описва компетентността на Съда на Европейския съюз, който се състои от две съдилища — Съд и Общ съд — и предоставя различни средства за правна защита, определени в член 19 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 251—281 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 136 от Евратом и Протокол № 3, приложен към Договорите, относно статута на Съда на Европейския съюз.

Настоящият информационен фиш описва компетентността на Съда на Европейския съюз, който се състои от две съдилища — Съд и Общ съд — и предоставя различни средства за правна защита, определени в член 19 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 251—281 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 136 от Евратом и Протокол № 3, приложен към Договорите, относно статута на Съда на Европейския съюз.

Гражданите на Съюза и техните права

01-03-2018

Индивидуалните права на гражданите и европейското гражданство са заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 9 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Те са основни фактори за формирането на европейската идентичност. В случай на сериозно нарушаване на основните ценности на Съюза дадена държава членка може да бъде санкционирана.

Индивидуалните права на гражданите и европейското гражданство са заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 9 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Те са основни фактори за формирането на европейската идентичност. В случай на сериозно нарушаване на основните ценности на Съюза дадена държава членка може да бъде санкционирана.

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси

01-03-2018

Свободното трансгранично движение на хора, стоки, капитали и услуги постоянно се активизира. Европейският съюз развива съдебно сътрудничество в областта на гражданскоправните въпроси с трансграничен обхват, като изгражда мостове между различните правни системи. Основните му цели са правната сигурност и улесненият и ефективен достъп до правосъдие, което включва установяване на компетентния съд, ясно посочване на приложимото право, а също и бързи и ефикасни процедури за признаване и изпълнение.

Свободното трансгранично движение на хора, стоки, капитали и услуги постоянно се активизира. Европейският съюз развива съдебно сътрудничество в областта на гражданскоправните въпроси с трансграничен обхват, като изгражда мостове между различните правни системи. Основните му цели са правната сигурност и улесненият и ефективен достъп до правосъдие, което включва установяване на компетентния съд, ясно посочване на приложимото право, а също и бързи и ефикасни процедури за признаване и изпълнение.

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.