27

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Трансевропейски мрежи — насоки

01-02-2018

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) запазва трансевропейските мрежи (ТЕМ) в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите, които за първи път бяха споменати в Договора от Маастрихт, с цел свързване на всички региони от ЕС. Тези мрежи са инструменти, целящи да допринесат за развитието на вътрешния пазар и заетостта, като същевременно се преследват целите за опазване на околната среда и постигане на устойчиво развитие. В края на 2013 г. беше извършена основна реформа ...

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) запазва трансевропейските мрежи (ТЕМ) в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите, които за първи път бяха споменати в Договора от Маастрихт, с цел свързване на всички региони от ЕС. Тези мрежи са инструменти, целящи да допринесат за развитието на вътрешния пазар и заетостта, като същевременно се преследват целите за опазване на околната среда и постигане на устойчиво развитие. В края на 2013 г. беше извършена основна реформа на трансевропейската транспортна мрежа.

Финансиране на трансевропейските мрежи

01-02-2018

Трансевропейските мрежи (TEN) отчасти се финансират от Европейския съюз, отчасти от държавите членки. Финансовата помощ от ЕС служи като катализатор, като държавите членки трябва да осигурят основната част от финансирането. Финансирането на трансевропейските мрежи може също така да бъде допълвано със средства от структурните фондове, с помощ от Европейската инвестиционна банка или с участие на частния сектор. Създаването на Механизъм за свързване на Европа през 2013 г. представлява важна реформа ...

Трансевропейските мрежи (TEN) отчасти се финансират от Европейския съюз, отчасти от държавите членки. Финансовата помощ от ЕС служи като катализатор, като държавите членки трябва да осигурят основната част от финансирането. Финансирането на трансевропейските мрежи може също така да бъде допълвано със средства от структурните фондове, с помощ от Европейската инвестиционна банка или с участие на частния сектор. Създаването на Механизъм за свързване на Европа през 2013 г. представлява важна реформа за трансевропейските мрежи.

Вътрешен енергиен пазар

01-02-2018

С цел хармонизиране и либерализиране на вътрешния енергиен пазар на ЕС от 1996 г. насам бяха приети определени мерки, насочени към достъпа до пазарите, прозрачността и регулирането, защитата на потребителите, подкрепата за взаимната свързаност и адекватните нива на доставките. Тези мерки имат за цел да се изгради по-конкурентен, ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на електроенергия на ЕС с основани на пазара цени за доставка. По този начин те укрепват и разширяват правата ...

С цел хармонизиране и либерализиране на вътрешния енергиен пазар на ЕС от 1996 г. насам бяха приети определени мерки, насочени към достъпа до пазарите, прозрачността и регулирането, защитата на потребителите, подкрепата за взаимната свързаност и адекватните нива на доставките. Тези мерки имат за цел да се изгради по-конкурентен, ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на електроенергия на ЕС с основани на пазара цени за доставка. По този начин те укрепват и разширяват правата на отделните потребители и енергийните общности, противодействат на енергийната бедност, изясняват ролите и отговорностите на участниците на пазара и на регулаторните органи и са насочени към сигурността на доставките на електроенергия, природен газ и нефт, както и към развитието на трансевропейски мрежи за пренос на електроенергия и природен газ.

Достъпни комуникации за предприятията и потребителите

01-02-2018

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и данни и услугите за достъп до интернет изместиха традиционните телефонни услуги като основни продукти както за потребителите, така и за предприятията. Днес все повече аудиовизуално съдържание е достъпно при поискване, като 4G и 5G свързаността с интернет нараства експоненциално. В отговор на това ЕС въведе регулаторна рамка за далекосъобщенията, която обхваща фиксирани и безжични далекосъобщения, интернет услуги, услуги по радиоразпръскване и  ...

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и данни и услугите за достъп до интернет изместиха традиционните телефонни услуги като основни продукти както за потребителите, така и за предприятията. Днес все повече аудиовизуално съдържание е достъпно при поискване, като 4G и 5G свързаността с интернет нараства експоненциално. В отговор на това ЕС въведе регулаторна рамка за далекосъобщенията, която обхваща фиксирани и безжични далекосъобщения, интернет услуги, услуги по радиоразпръскване и пренос, чрез поредица от правила, които се прилагат в рамките на държавите — членки на ЕС.

Общи принципи на промишлената политика на ЕС

01-02-2018

Целта на промишлената политика на ЕС е да се повиши конкурентоспособността на европейската промишленост, за да може тя да продължи да изпълнява ролята си на движеща сила на устойчивия растеж и заетостта в Европа. С цел осигуряване на по-добри рамкови условия за промишлеността на ЕС са приети различни стратегии, най-актуалната от които е представена в съобщението от януари 2014 г. „За възраждане на европейската промишленост“.

Целта на промишлената политика на ЕС е да се повиши конкурентоспособността на европейската промишленост, за да може тя да продължи да изпълнява ролята си на движеща сила на устойчивия растеж и заетостта в Европа. С цел осигуряване на по-добри рамкови условия за промишлеността на ЕС са приети различни стратегии, най-актуалната от които е представена в съобщението от януари 2014 г. „За възраждане на европейската промишленост“.

Ядрена енергетика

01-02-2018

Произвежданата понастоящем ядрена енергия се освобождава чрез процес, наречен ядрено делене, който включва разделянето на атоми на уран за освобождаване на енергия. Ядрената енергия е нисковъглеродна алтернатива на изкопаемите горива и съставлява компонент с критично значение в енергийния микс на 14 от 28-те държави – членки на ЕС, като представлява почти 30% от електрическата енергия, произведена в ЕС. При все това вследствие на аварията в Чернобил през 1986 г. и ядрената катастрофа през 2011 г. ...

Произвежданата понастоящем ядрена енергия се освобождава чрез процес, наречен ядрено делене, който включва разделянето на атоми на уран за освобождаване на енергия. Ядрената енергия е нисковъглеродна алтернатива на изкопаемите горива и съставлява компонент с критично значение в енергийния микс на 14 от 28-те държави – членки на ЕС, като представлява почти 30% от електрическата енергия, произведена в ЕС. При все това вследствие на аварията в Чернобил през 1986 г. и ядрената катастрофа през 2011 г. във Фукушима, Япония, ядрената енергия става предмет на остри противоречия. Решението на Германия за постепенно премахване на ядрената енергия до 2020 г., както и временното закриване на два белгийски реактора след откриването на пукнатини в техните корпуси засилват натиска за отказване от ядрената енергия в Европа. Макар държавите членки да са тези, които избират дали да включат или да не включат ядрената енергия в своя енергиен микс, законодателството на ЕС цели да подобри стандартите за безопасност на атомните електроцентрали и да гарантира, че ядрените отпадъци се обезвреждат и обработват по безопасен начин.

Енергийна ефективност

01-02-2018

Намаляването на потреблението и загубите на енергия имат все по-голямо значение за ЕС. През 2007 г. лидерите на ЕС си поставиха за цел да намалят годишното потребление на енергия в рамките на ЕС с 20 % до 2020 г. Мерките за повишаване на енергийната ефективност все по-често се разглеждат като средство не само за постигане на устойчиви енергийни доставки, намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на сигурността на доставките и намаляване на разходите за внос, но и за увеличаване на конкурентоспособността ...

Намаляването на потреблението и загубите на енергия имат все по-голямо значение за ЕС. През 2007 г. лидерите на ЕС си поставиха за цел да намалят годишното потребление на енергия в рамките на ЕС с 20 % до 2020 г. Мерките за повишаване на енергийната ефективност все по-често се разглеждат като средство не само за постигане на устойчиви енергийни доставки, намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на сигурността на доставките и намаляване на разходите за внос, но и за увеличаване на конкурентоспособността на ЕС. По тази причина енергийната ефективност е стратегически приоритет за енергийния съюз и ЕС поддържа принципа „енергийната ефективност на първо място“. Понастоящем се обсъжда бъдещата политическа рамка за периода след 2030 г.

Политика в областта на иновациите

01-02-2018

Иновациите играят все по-голяма роля в нашата икономика. Те носят ползи за гражданите в ролята им както на потребители, така и на работещи. Те са съществени за създаване на по-добри работни места, за изграждане на по-екологично общество и за подобряване на качеството на нашия живот, а и за поддържане на конкурентоспособността на ЕС на световния пазар. Политиката в областта на иновациите е връзката между политиката за научни изследвания и технологично развитие и индустриалната политика и цели да създаде ...

Иновациите играят все по-голяма роля в нашата икономика. Те носят ползи за гражданите в ролята им както на потребители, така и на работещи. Те са съществени за създаване на по-добри работни места, за изграждане на по-екологично общество и за подобряване на качеството на нашия живот, а и за поддържане на конкурентоспособността на ЕС на световния пазар. Политиката в областта на иновациите е връзката между политиката за научни изследвания и технологично развитие и индустриалната политика и цели да създаде рамка, благоприятстваща пазарната реализация на идеите.

Отбранителна промишленост

01-02-2018

С оборот от 97,3 милиарда евро през 2014 г., 500 000 пряко наети лица и 1,2 млн. непреки работни места европейската отбранителна промишленост е основен промишлен сектор. Тя се характеризира с икономически и технологични компоненти, които са важни фактори за конкурентоспособността на европейската промишленост. Европейската агенция за отбрана е създадена през 2004 г. и има за цел да допринася за развитието на тази промишленост. Този сектор понастоящем е изправен пред предизвикателства като раздробеността ...

С оборот от 97,3 милиарда евро през 2014 г., 500 000 пряко наети лица и 1,2 млн. непреки работни места европейската отбранителна промишленост е основен промишлен сектор. Тя се характеризира с икономически и технологични компоненти, които са важни фактори за конкурентоспособността на европейската промишленост. Европейската агенция за отбрана е създадена през 2004 г. и има за цел да допринася за развитието на тази промишленост. Този сектор понастоящем е изправен пред предизвикателства като раздробеността на пазара и намаляването на разходите за отбрана.

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

01-02-2018

От 1995 г. насам информационните и комуникационните технологии (ИКТ) допринасят за повишаване на производителността и растежа в ЕС[1]. През последните три десетилетия технологичната „конвергенция“ заличи границите между телекомуникации, радио- и телевизионно разпръскване и информационни технологии. През 2015 г. Комисията постави началото на цифровия единен пазар, като представи основните законодателни предложения в области като стимулирането на електронната търговия, авторското право, правото на ...

От 1995 г. насам информационните и комуникационните технологии (ИКТ) допринасят за повишаване на производителността и растежа в ЕС[1]. През последните три десетилетия технологичната „конвергенция“ заличи границите между телекомуникации, радио- и телевизионно разпръскване и информационни технологии. През 2015 г. Комисията постави началото на цифровия единен пазар, като представи основните законодателни предложения в области като стимулирането на електронната търговия, авторското право, правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, хармонизирането на цифровите права, хармонизираните правила за ДДС и киберсигурността.

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.