33

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Общата селскостопанска политика (ОСП) и Договорът

01-04-2018

След влизането в сила на Римския договор селскостопанските политики на държавите членки бяха заменени с механизми за намеса на общностно равнище. Основите на общата селскостопанска политика останаха непроменени от Римския договор насам, с изключение на правилата относно процедурата на вземане на решения. Договорът от Лисабон призна съвместното вземане на решение като „обикновена законодателна процедура“ на общата селскостопанска политика, с която се замества процедурата на консултация.

След влизането в сила на Римския договор селскостопанските политики на държавите членки бяха заменени с механизми за намеса на общностно равнище. Основите на общата селскостопанска политика останаха непроменени от Римския договор насам, с изключение на правилата относно процедурата на вземане на решения. Договорът от Лисабон призна съвместното вземане на решение като „обикновена законодателна процедура“ на общата селскостопанска политика, с която се замества процедурата на консултация.

Финансиране на ОСП

01-04-2018

Традиционно финансирането на Общата селскостопанска политика се осигурява от един фонд — Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), който на 1 януари 2007 г. беше заменен от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Традиционно финансирането на Общата селскостопанска политика се осигурява от един фонд — Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), който на 1 януари 2007 г. беше заменен от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Инструментите на ОСП и техните реформи

01-04-2018

Общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя през годините пет големи реформи, от които последните две са през 2003 г. (междинен преглед), през 2009 г. („оценка на здравословното състояние“) и през 2013 г. (за финансовия период 2014—2020 г.). Първите дискусии относно ОСП след 2020 г. започнаха през 2016 г., а съответните законодателни предложения бяха представени през юни 2018 г.

Общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя през годините пет големи реформи, от които последните две са през 2003 г. (междинен преглед), през 2009 г. („оценка на здравословното състояние“) и през 2013 г. (за финансовия период 2014—2020 г.). Първите дискусии относно ОСП след 2020 г. започнаха през 2016 г., а съответните законодателни предложения бяха представени през юни 2018 г.

Първият стълб на ОСП: І — Обща организация на пазарите (ООП) на селскостопански продукти

01-04-2018

ООП включва пазарните мерки, предвидени в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП). Последователните реформи доведоха до сливането през 2007 г. на 21 ООП в единна ООП, отнасяща се до всички селскостопански продукти. Едновременно с това преразглеждането на общата селскостопанска политика (ОСП) постепенно ориентира в още по-голяма степен тази политика към пазарите и намали обхвата на инструментите за намеса; последните понастоящем се считат за „защитни мрежи“, които следва да се използват единствено ...

ООП включва пазарните мерки, предвидени в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП). Последователните реформи доведоха до сливането през 2007 г. на 21 ООП в единна ООП, отнасяща се до всички селскостопански продукти. Едновременно с това преразглеждането на общата селскостопанска политика (ОСП) постепенно ориентира в още по-голяма степен тази политика към пазарите и намали обхвата на инструментите за намеса; последните понастоящем се считат за „защитни мрежи“, които следва да се използват единствено в случай на криза.

Първи стълб на общата селскостопанска политика (ОСП): II — Пряко подпомагане на селските стопанства

01-04-2018

Реформата от 2003 г. и „Здравният преглед“ от 2009 г. отделиха по-голямата част от директното подпомагане и го прехвърлиха към новата схема на единно плащане (СЕП) и опростената схема за плащане на единица площ за новите държави членки. Регламент (ЕО) № 1307/2013 определя нова система за преки плащания, считано от 1-ви януари 2015 г.

Реформата от 2003 г. и „Здравният преглед“ от 2009 г. отделиха по-голямата част от директното подпомагане и го прехвърлиха към новата схема на единно плащане (СЕП) и опростената схема за плащане на единица площ за новите държави членки. Регламент (ЕО) № 1307/2013 определя нова система за преки плащания, считано от 1-ви януари 2015 г.

Споразумение на СТО за селското стопанство

01-04-2018

Националните системи за подпомагане в селското стопанство се уреждат от Споразумението за селското стопанство, което влезе в сила през 1995 г. и беше договорено по време на Уругвайския кръг (1986—1994 г.). Дългосрочната цел на Споразумението за селското стопанство е да се създаде справедлива и пазарно ориентирана система за търговия със селскостопански стоки и да се започне процес на реформи чрез преговори на поетите задължения за подкрепа и защита и чрез създаването на по-стабилни и оперативно ефективни ...

Националните системи за подпомагане в селското стопанство се уреждат от Споразумението за селското стопанство, което влезе в сила през 1995 г. и беше договорено по време на Уругвайския кръг (1986—1994 г.). Дългосрочната цел на Споразумението за селското стопанство е да се създаде справедлива и пазарно ориентирана система за търговия със селскостопански стоки и да се започне процес на реформи чрез преговори на поетите задължения за подкрепа и защита и чрез създаването на по-стабилни и оперативно ефективни правила и дисциплина. Следователно селското стопанство е специален сектор, тъй като има свое собствено споразумение, чиито разпоредби имат върховенство над останалите.

Кръгът от преговори от Доха и селското стопанство

01-04-2018

Кръгът от преговори от Доха е най-скорошният кръг от търговските преговори в СТО. Той стартира през 2001 г. и сложи началото на нови преговори в селското стопанство: членовете на СТО се ангажираха да осигурят значителни улеснения на достъпа до пазара и постепенно да прекратят всички форми на експортни субсидии чрез нарушаваща търговията вътрешна подкрепа, като надлежно беше взето предвид, че на развиващите се страни трябва да се предостави специално и диференцирано третиране.

Кръгът от преговори от Доха е най-скорошният кръг от търговските преговори в СТО. Той стартира през 2001 г. и сложи началото на нови преговори в селското стопанство: членовете на СТО се ангажираха да осигурят значителни улеснения на достъпа до пазара и постепенно да прекратят всички форми на експортни субсидии чрез нарушаваща търговията вътрешна подкрепа, като надлежно беше взето предвид, че на развиващите се страни трябва да се предостави специално и диференцирано третиране.

Към обща селскостопанска политика след 2020 г.

01-04-2018

Петата основна реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) приключи през 2013 г. и влезе в сила през 2015 г. Европейските институции поеха ангажимент да приемат преди края на текущия период (2020 г.) нова реформа, която да вземе предвид многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Петата основна реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) приключи през 2013 г. и влезе в сила през 2015 г. Европейските институции поеха ангажимент да приемат преди края на текущия период (2020 г.) нова реформа, която да вземе предвид многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Общата селскостопанска политика в цифри

01-04-2018

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата селскостопанска политика (ОСП), и по-специално: секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в държавите членки (таблица II), интегрирането на екологичните съображения в ОСП (таблица III), сектора на горското стопанство (таблица IV), финансирането и разходите за ОСП (таблици I и V) и търговията със селскостопански и хранителни продукти (таблица VI).

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата селскостопанска политика (ОСП), и по-специално: секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в държавите членки (таблица II), интегрирането на екологичните съображения в ОСП (таблица III), сектора на горското стопанство (таблица IV), финансирането и разходите за ОСП (таблици I и V) и търговията със селскостопански и хранителни продукти (таблица VI).

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.