Biologická rozmanitost, užívání půdy a lesnictví

01-02-2018

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 znamenala zásadní krok vpřed ve snaze o zachování biologické rozmanitosti a ochranu přírody díky přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti. Při hledání řešení globálních problémů, jako je úbytek biologické rozmanitosti, změna klimatu a ničení tropických deštných lesů, hraje EU na mezinárodním poli významnou úlohu. V roce 2011 se EU zavázala zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU do roku 2020. Dalších cílů stanovených směrnicí o stanovištích nebo Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) musí být teprve dosaženo. Očekává se, že celosvětová Pařížská dohoda o změně klimatu, která byla podepsána v prosinci 2015 a jejímž cílem je omezit dopady změny klimatu, a následné právní předpisy EU, které byly přijaty za účelem jejího provádění, budou mít pozitivní dopad na zachování biologické rozmanitosti a lesů v nadcházejících desetiletích. Od roku 1992 je nejdůležitějším finančním nástrojem na ochranu biologické rozmanitosti a lesů v EU program LIFE.

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 znamenala zásadní krok vpřed ve snaze o zachování biologické rozmanitosti a ochranu přírody díky přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti. Při hledání řešení globálních problémů, jako je úbytek biologické rozmanitosti, změna klimatu a ničení tropických deštných lesů, hraje EU na mezinárodním poli významnou úlohu. V roce 2011 se EU zavázala zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU do roku 2020. Dalších cílů stanovených směrnicí o stanovištích nebo Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) musí být teprve dosaženo. Očekává se, že celosvětová Pařížská dohoda o změně klimatu, která byla podepsána v prosinci 2015 a jejímž cílem je omezit dopady změny klimatu, a následné právní předpisy EU, které byly přijaty za účelem jejího provádění, budou mít pozitivní dopad na zachování biologické rozmanitosti a lesů v nadcházejících desetiletích. Od roku 1992 je nejdůležitějším finančním nástrojem na ochranu biologické rozmanitosti a lesů v EU program LIFE.