20

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Forfatter
Nøgleord
Dato

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Regionsudvalget

01-04-2018

Regionsudvalget består af 350 medlemmer, der repræsenterer de regionale og lokale myndigheder i de 28 medlemsstater i Den Europæiske Union. Det afgiver udtalelser på grundlag af obligatoriske (som påkrævet i traktaterne) og frivillige høringer og, hvis det er relevant, initiativudtalelser. Dets medlemmer er ikke bundet af obligatoriske instrukser. De er i EU's almene interesse uafhængige i udførelsen af deres opgaver.

Regionsudvalget består af 350 medlemmer, der repræsenterer de regionale og lokale myndigheder i de 28 medlemsstater i Den Europæiske Union. Det afgiver udtalelser på grundlag af obligatoriske (som påkrævet i traktaterne) og frivillige høringer og, hvis det er relevant, initiativudtalelser. Dets medlemmer er ikke bundet af obligatoriske instrukser. De er i EU's almene interesse uafhængige i udførelsen af deres opgaver.

Forvaltning af de ydre grænser

01-04-2018

EU's grænseforvaltningspolitik har været vidne til en betydelig udvikling i forbindelse med den hidtil usete tilstrømning af flygtninge og irregulære migranter, navnlig siden midten af 2015, hvilket afslørede en række mangler i EU's politikker for de ydre grænser og migration. De udfordringer, der er forbundet med stigningen i de blandede migrationsstrømme til EU, og de øgede sikkerhedsproblemer har udløst en ny periode med aktiviteter på området for beskyttelse af EU's ydre grænser, hvilket også ...

EU's grænseforvaltningspolitik har været vidne til en betydelig udvikling i forbindelse med den hidtil usete tilstrømning af flygtninge og irregulære migranter, navnlig siden midten af 2015, hvilket afslørede en række mangler i EU's politikker for de ydre grænser og migration. De udfordringer, der er forbundet med stigningen i de blandede migrationsstrømme til EU, og de øgede sikkerhedsproblemer har udløst en ny periode med aktiviteter på området for beskyttelse af EU's ydre grænser, hvilket også har konsekvenser for EU's indre grænser.

EU-retten — kilder og rækkevidde

01-03-2018

Den Europæiske Union har status som juridisk person og har dermed sin egen særskilte retsorden i forhold til folkeretten. EU-lovgivningen har endvidere direkte eller indirekte indvirkning på lovgivningen i medlemsstaterne og bliver en del af hver enkelt medlemsstats retssystem. Den Europæiske Union er i sig selv en retskilde. Retsordenen inddeles normalt i primær ret (traktaterne og de generelle retlige principper), afledt eller sekundær ret (baseret på traktaterne) og supplerende ret.

Den Europæiske Union har status som juridisk person og har dermed sin egen særskilte retsorden i forhold til folkeretten. EU-lovgivningen har endvidere direkte eller indirekte indvirkning på lovgivningen i medlemsstaterne og bliver en del af hver enkelt medlemsstats retssystem. Den Europæiske Union er i sig selv en retskilde. Retsordenen inddeles normalt i primær ret (traktaterne og de generelle retlige principper), afledt eller sekundær ret (baseret på traktaterne) og supplerende ret.

Europa-Parlamentet: historisk baggrund

01-03-2018

Europa-Parlamentet har sin oprindelse i Den Fælles Forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), der blev til den fælles forsamling for de tre overnationale europæiske fællesskaber, der fandtes på daværende tidspunkt. Forsamlingen fik efterfølgende navnet »Europa-Parlamentet«. Institutionen, hvis medlemmer er blevet valgt direkte siden 1979, har i tidens løb gennemgået store forandringer: Det har udviklet sig fra en forsamling med udnævnte medlemmer til et valgt parlament, der er anerkendt ...

Europa-Parlamentet har sin oprindelse i Den Fælles Forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), der blev til den fælles forsamling for de tre overnationale europæiske fællesskaber, der fandtes på daværende tidspunkt. Forsamlingen fik efterfølgende navnet »Europa-Parlamentet«. Institutionen, hvis medlemmer er blevet valgt direkte siden 1979, har i tidens løb gennemgået store forandringer: Det har udviklet sig fra en forsamling med udnævnte medlemmer til et valgt parlament, der er anerkendt for at sætte den politiske dagsorden i Den Europæiske Union.

Den Europæiske Unions Domstol

01-03-2018

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) er en af de syv EU-institutioner. Den omfatter to domsmyndigheder: Domstolen og Retten. Den har ansvaret for Den Europæiske Unions jurisdiktion. Domsmyndighederne sikrer en korrekt fortolkning og anvendelse af den primære og afledte EU-ret i EU. De prøver lovligheden af EU-institutionernes retsakter og træffer afgørelser om medlemsstaternes efterlevelse af forpligtelserne i henhold til primær og afledt EU-ret. Den fortolker ligeledes EU-retten efter anmodning ...

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) er en af de syv EU-institutioner. Den omfatter to domsmyndigheder: Domstolen og Retten. Den har ansvaret for Den Europæiske Unions jurisdiktion. Domsmyndighederne sikrer en korrekt fortolkning og anvendelse af den primære og afledte EU-ret i EU. De prøver lovligheden af EU-institutionernes retsakter og træffer afgørelser om medlemsstaternes efterlevelse af forpligtelserne i henhold til primær og afledt EU-ret. Den fortolker ligeledes EU-retten efter anmodning fra de nationale domstole.

Den Europæiske Unions Domstols kompetencer

01-03-2018

Dette faktablad beskriver de kompetencer, der henhører under Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), som består af to domstole, Domstolen og Retten, og tilbyder forskellige klagemuligheder som fastsat i artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), artikel 251-281 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), artikel 136 i Euratomtraktaten og protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol, der er knyttet som bilag til traktaterne.

Dette faktablad beskriver de kompetencer, der henhører under Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), som består af to domstole, Domstolen og Retten, og tilbyder forskellige klagemuligheder som fastsat i artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), artikel 251-281 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), artikel 136 i Euratomtraktaten og protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol, der er knyttet som bilag til traktaterne.

Unionsborgerne og deres rettigheder

01-03-2018

Borgernes individuelle rettigheder og Unionsborgerskabet er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). De er de første skridt i skabelsen af en europæisk identitet. En medlemsstat kan blive pålagt sanktioner, hvis den groft overtræder Unionens grundlæggende værdier.

Borgernes individuelle rettigheder og Unionsborgerskabet er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). De er de første skridt i skabelsen af en europæisk identitet. En medlemsstat kan blive pålagt sanktioner, hvis den groft overtræder Unionens grundlæggende værdier.

Civilretligt samarbejde

01-03-2018

Den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker over grænserne øges løbende. I civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger udvikler EU et retligt samarbejde og bygger bro mellem de forskellige retssystemer. De vigtigste mål er retssikkerhed og en ubesværet og effektiv adgang til domstolene, hvilket indebærer, at det er let at finde frem til den kompetente retsmyndighed, en klar angivelse af gældende ret samt hurtige og effektive anerkendelses- og fuldbyrdelsesprocedurer ...

Den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker over grænserne øges løbende. I civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger udvikler EU et retligt samarbejde og bygger bro mellem de forskellige retssystemer. De vigtigste mål er retssikkerhed og en ubesværet og effektiv adgang til domstolene, hvilket indebærer, at det er let at finde frem til den kompetente retsmyndighed, en klar angivelse af gældende ret samt hurtige og effektive anerkendelses- og fuldbyrdelsesprocedurer.

Kommende begivenheder

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Anden begivenhed -
EPRS

Partnere

Hold dig ajour

email update imageE-mail-opdateringer

Du har mulighed for at følge enhver person og ethvert emne med tilknytning til Parlamentet gennem e-mail-opdateringssystemet, som sender opdateringer direkte til din mailboks. Det kan f.eks. være de seneste nyheder om MEP'erne, nyhedstjenesterne eller Tænketanken.

Du har adgang til systemet fra enhver side på Parlamentets websted. For at tilmelde dig og modtage beskeder om Tænketanken skal du blot indsende din e-mailadresse, vælge det emne, du er interesseret i, angive, hvor ofte du vil informeres (dagligt, ugentligt eller månedligt), og bekræfte registreringen ved at klikke på det link, du får tilsendt.

RSS imageRSS-feeds

Følg nyheder og opdateringer fra Parlamentets websted via vores RSS-feed-tjeneste.

Klik på linket herunder for at generere din feed.