Διατήρηση των αλιευτικών πόρων

01-01-2018

Η διατήρηση των αλιευτικών πόρων βασίζεται στην ανάγκη διασφάλισης της περιβαλλοντικά βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων αυτών και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του κλάδου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει νομοθεσία που διέπει την πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης, την κατανομή και τη χρήση των πόρων, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα, τους περιορισμούς των αλιευτικών προσπαθειών και άλλα τεχνικά μέτρα.

Η διατήρηση των αλιευτικών πόρων βασίζεται στην ανάγκη διασφάλισης της περιβαλλοντικά βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων αυτών και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του κλάδου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει νομοθεσία που διέπει την πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης, την κατανομή και τη χρήση των πόρων, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα, τους περιορισμούς των αλιευτικών προσπαθειών και άλλα τεχνικά μέτρα.