Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

01-09-2017

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συνεπώς, η ΕΕ διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές προκλήσεις για όλα τα κράτη μέλη, όπως η γήρανση του πληθυσμού, το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η προσχολική εκπαίδευση, οι οποίες απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, με τα κράτη να συνεργάζονται και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο[1].

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συνεπώς, η ΕΕ διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές προκλήσεις για όλα τα κράτη μέλη, όπως η γήρανση του πληθυσμού, το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η προσχολική εκπαίδευση, οι οποίες απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, με τα κράτη να συνεργάζονται και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο[1].