Επικοινωνιακή πολιτική

01-04-2018

Η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία έχει ως νομική βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να ενημερώνονται επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναπτύξει διάφορα εργαλεία και υπηρεσίες για τη διατήρηση της επαφής με το κοινό και την ενημέρωσή του. Από την επίσημη έναρξή της το 2012, η νέα Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν πιο άμεσα στην κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και στα ευρωπαϊκά θέματα.

Η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία έχει ως νομική βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να ενημερώνονται επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναπτύξει διάφορα εργαλεία και υπηρεσίες για τη διατήρηση της επαφής με το κοινό και την ενημέρωσή του. Από την επίσημη έναρξή της το 2012, η νέα Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν πιο άμεσα στην κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και στα ευρωπαϊκά θέματα.