Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης: γενικές πτυχές

01-03-2018

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Εισήγαγε πολλά νέα και σημαντικά στοιχεία: αποτελεσματικότερη και δημοκρατικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αποτελεί απάντηση στην κατάργηση της παλαιάς διάρθρωσης σε πυλώνες· αυξημένες εξουσίες του Δικαστηρίου της ΕΕ· και ένας νέος ρόλος για τα εθνικά κοινοβούλια. Τα βασικά δικαιώματα ενισχύονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που καθίσταται πλέον νομικά δεσμευτικός για την ΕΕ.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Εισήγαγε πολλά νέα και σημαντικά στοιχεία: αποτελεσματικότερη και δημοκρατικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αποτελεί απάντηση στην κατάργηση της παλαιάς διάρθρωσης σε πυλώνες· αυξημένες εξουσίες του Δικαστηρίου της ΕΕ· και ένας νέος ρόλος για τα εθνικά κοινοβούλια. Τα βασικά δικαιώματα ενισχύονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που καθίσταται πλέον νομικά δεσμευτικός για την ΕΕ.