Πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

01-01-2018

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) αποτελεί σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις πρώτες κοινοτικές Συνθήκες, και επεκτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Από το 2014, η χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και στοχεύει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) αποτελεί σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις πρώτες κοινοτικές Συνθήκες, και επεκτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Από το 2014, η χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και στοχεύει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα.