Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

01-01-2018

Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ. Έχουν εγκριθεί διάφορα προγράμματα δράσης για την ενίσχυση των ΜΜΕ, όπως η πρωτοβουλία «Small Business Act» και τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και COSME. Σκοπός τους είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, και η παροχή καλύτερης πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.

Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ. Έχουν εγκριθεί διάφορα προγράμματα δράσης για την ενίσχυση των ΜΜΕ, όπως η πρωτοβουλία «Small Business Act» και τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και COSME. Σκοπός τους είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, και η παροχή καλύτερης πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.