Πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

01-02-2018

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε στις εξής επιμέρους φάσεις: (1) άρση των εθνικών φραγμών εισόδου (1957-1973)· (2) εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών (1973-1983)· (3) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (1983-1992)· (4) δημιουργία της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και περίοδος πριν από την κρίση (1999-2007)· και (5) μεταρρύθμιση μετά την κρίση (από το 2007). Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δημιουργεί νέες προκλήσεις με δυνητικές επιπτώσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός και εκτός της ΕΕ.

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε στις εξής επιμέρους φάσεις: (1) άρση των εθνικών φραγμών εισόδου (1957-1973)· (2) εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών (1973-1983)· (3) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (1983-1992)· (4) δημιουργία της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και περίοδος πριν από την κρίση (1999-2007)· και (5) μεταρρύθμιση μετά την κρίση (από το 2007). Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δημιουργεί νέες προκλήσεις με δυνητικές επιπτώσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός και εκτός της ΕΕ.