Πολιτική ανταγωνισμού

01-02-2018

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει, στα άρθρα 101 έως 109, κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτούς, απαγορεύονται οι περιοριστικές του ανταγωνισμού συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων. Οι κατέχουσες δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεις απαγορεύεται να καταχρώνται τη θέση τους κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και οι εξαγορές που έχουν κοινοτική διάσταση ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να απαγορευθούν. Οι κρατικές ενισχύσεις υπέρ ορισμένων επιχειρήσεων ή προϊόντων, οι οποίες οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, απαγορεύονται, αλλά είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται δεκτές. Οι διατάξεις περί ανταγωνισμού ισχύουν επίσης για τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού μπορεί να ανασταλεί, εάν είναι πιθανόν η επίτευξη των στόχων των εν λόγω υπηρεσιών να τεθεί σε κίνδυνο.

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει, στα άρθρα 101 έως 109, κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτούς, απαγορεύονται οι περιοριστικές του ανταγωνισμού συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων. Οι κατέχουσες δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεις απαγορεύεται να καταχρώνται τη θέση τους κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και οι εξαγορές που έχουν κοινοτική διάσταση ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να απαγορευθούν. Οι κρατικές ενισχύσεις υπέρ ορισμένων επιχειρήσεων ή προϊόντων, οι οποίες οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, απαγορεύονται, αλλά είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται δεκτές. Οι διατάξεις περί ανταγωνισμού ισχύουν επίσης για τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού μπορεί να ανασταλεί, εάν είναι πιθανόν η επίτευξη των στόχων των εν λόγω υπηρεσιών να τεθεί σε κίνδυνο.