Γενική φορολογική πολιτική

01-02-2018

Η φορολογική κυριαρχία εναπόκειται στα κράτη μέλη, ενώ η ΕΕ διαθέτει περιορισμένες μόνο αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ. Δεδομένου ότι η φορολογική πολιτική της ΕΕ στοχεύει στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας τέθηκε επί τάπητος πριν από την άμεση φορολογία. Πρόσφατα δόθηκε προτεραιότητα στην πολιτική για την καταπολέμηση της επιζήμιας φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Τα φορολογικά μέτρα πρέπει να εγκρίνονται ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα γνωμοδότησης επί φορολογικών θεμάτων, με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό, για τα οποία είναι συννομοθέτης.

Η φορολογική κυριαρχία εναπόκειται στα κράτη μέλη, ενώ η ΕΕ διαθέτει περιορισμένες μόνο αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ. Δεδομένου ότι η φορολογική πολιτική της ΕΕ στοχεύει στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας τέθηκε επί τάπητος πριν από την άμεση φορολογία. Πρόσφατα δόθηκε προτεραιότητα στην πολιτική για την καταπολέμηση της επιζήμιας φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Τα φορολογικά μέτρα πρέπει να εγκρίνονται ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα γνωμοδότησης επί φορολογικών θεμάτων, με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό, για τα οποία είναι συννομοθέτης.