Το πλαίσιο δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ

01-01-2018

Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, πρέπει να υπάρχει ισχυρό πλαίσιο για την αποφυγή μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών. Στα τέλη του 2011, τέθηκε σε ισχύ μεταρρύθμιση (μέρος του Εξάπτυχου «Six-Pack») για την τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ακόμη μία μεταρρύθμιση, η διακυβερνητική Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), συμπεριλαμβανομένου του Δημοσιονομικού Συμφώνου, τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2013. Τον Μάιο του 2013, τέθηκε σε ισχύ κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (μέρος του Δίπτυχου «Two-Pack»).

Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, πρέπει να υπάρχει ισχυρό πλαίσιο για την αποφυγή μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών. Στα τέλη του 2011, τέθηκε σε ισχύ μεταρρύθμιση (μέρος του Εξάπτυχου «Six-Pack») για την τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ακόμη μία μεταρρύθμιση, η διακυβερνητική Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), συμπεριλαμβανομένου του Δημοσιονομικού Συμφώνου, τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2013. Τον Μάιο του 2013, τέθηκε σε ισχύ κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (μέρος του Δίπτυχου «Two-Pack»).