Νεολαία

01-09-2017

Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Συνεπώς, πρόκειται για τομέα που εξαιρείται από την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αποφάσεις στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Ο άξονας του προγράμματος Erasmus+ που αφορά τη νεολαία προωθεί τις ανταλλαγές νέων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε τις πολιτικές της έναντι των νέων, όπως φαίνεται από την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Συνεπώς, πρόκειται για τομέα που εξαιρείται από την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αποφάσεις στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Ο άξονας του προγράμματος Erasmus+ που αφορά τη νεολαία προωθεί τις ανταλλαγές νέων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε τις πολιτικές της έναντι των νέων, όπως φαίνεται από την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.