Βιοποικιλότητα, χρήση γης και δασοκομία

01-02-2018

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη το 1992 αποτέλεσε ένα σπουδαίο βήμα προόδου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της φύσης, χάρη στην έγκριση της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Η ΕΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό διεθνή ρόλο όσον αφορά την αναζήτηση λύσεων για την απώλεια της βιοποικιλότητας, την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή των τροπικών δασών. Το 2011 η ΕΕ δεσμεύτηκε να δώσει τέλος στην απώλεια της βιοποικιλότητας και στην υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020. Άλλοι στόχοι που καθορίστηκαν στην οδηγία για τους οικοτόπους ή στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα. Η παγκόσμια συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2015 για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και η νομοθεσία της ΕΕ που θεσπίστηκε στη συνέχεια για την εφαρμογή της συμφωνίας αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των δασών τις επόμενες δεκαετίες. Από το 1992, το πρόγραμμα LIFE έχει αποτελέσει το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο για την προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών στην ΕΕ.

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη το 1992 αποτέλεσε ένα σπουδαίο βήμα προόδου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της φύσης, χάρη στην έγκριση της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Η ΕΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό διεθνή ρόλο όσον αφορά την αναζήτηση λύσεων για την απώλεια της βιοποικιλότητας, την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή των τροπικών δασών. Το 2011 η ΕΕ δεσμεύτηκε να δώσει τέλος στην απώλεια της βιοποικιλότητας και στην υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020. Άλλοι στόχοι που καθορίστηκαν στην οδηγία για τους οικοτόπους ή στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα. Η παγκόσμια συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2015 για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και η νομοθεσία της ΕΕ που θεσπίστηκε στη συνέχεια για την εφαρμογή της συμφωνίας αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των δασών τις επόμενες δεκαετίες. Από το 1992, το πρόγραμμα LIFE έχει αποτελέσει το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο για την προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών στην ΕΕ.