Ιστορία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

01-02-2018

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) είναι αποτέλεσμα μιας βαθμιαίας οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ. Αποτελεί επέκταση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κοινές ρυθμίσεις για τα προϊόντα και με ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού και υπηρεσιών. Στην ευρωζώνη, που σήμερα περιλαμβάνει 19 κράτη μέλη της ΕΕ, καθιερώθηκε ένα κοινό νόμισμα: το ευρώ. Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ,(με την εξαίρεση του ΗΒ και της Δανίας, πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ ύστερα από τουλάχιστον δύο έτη συμμετοχής στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ) και αφού αποδείξουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια σύγκλισης. Μια ενιαία νομισματική πολιτική καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και συμπληρώνεται από εναρμονισμένες δημοσιονομικές πολιτικές και συντονισμένες οικονομικές πολιτικές. Στο πλαίσιο της ΟΝΕ δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο όργανο που να είναι αρμόδιο για την οικονομική πολιτική. Αντ' αυτού, η αρμοδιότητα αυτή επιμερίζεται μεταξύ κρατών μελών και διάφορων θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) είναι αποτέλεσμα μιας βαθμιαίας οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ. Αποτελεί επέκταση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κοινές ρυθμίσεις για τα προϊόντα και με ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού και υπηρεσιών. Στην ευρωζώνη, που σήμερα περιλαμβάνει 19 κράτη μέλη της ΕΕ, καθιερώθηκε ένα κοινό νόμισμα: το ευρώ. Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ,(με την εξαίρεση του ΗΒ και της Δανίας, πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ ύστερα από τουλάχιστον δύο έτη συμμετοχής στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ) και αφού αποδείξουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια σύγκλισης. Μια ενιαία νομισματική πολιτική καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και συμπληρώνεται από εναρμονισμένες δημοσιονομικές πολιτικές και συντονισμένες οικονομικές πολιτικές. Στο πλαίσιο της ΟΝΕ δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο όργανο που να είναι αρμόδιο για την οικονομική πολιτική. Αντ' αυτού, η αρμοδιότητα αυτή επιμερίζεται μεταξύ κρατών μελών και διάφορων θεσμικών οργάνων της ΕΕ.