Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις μέσω της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής;

16-09-2013

Η ανά χείρας μελέτη αποτελεί επισκόπηση των περιφερειακών δημογραφικών δομών και τάσεων στην ΕΕ και εστιάζει στις πιθανές τους επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή και στον ρόλο της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής. Αναλύει λεπτομερώς πώς και σε ποιον βαθμό αντιμετωπίστηκε η δημογραφική αλλαγή, μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων, σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο 2007-2013 με στόχο την άντληση χρήσιμων στοιχείων για τον τρόπο με τον οποίον οι δράσεις της πολιτικής συνοχής θα μπορούσαν να καταστούν πιο αποτελεσματικές κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-2020). Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιείται επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των δεδομένων για τις δημογραφικές και τις εδαφικές τάσεις στις περιφέρειες της ΕΕ, καθώς και για τις βασικές πολιτικές εξελίξεις, επισκόπηση των εγγράφων προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013, εις βάθος ανάλυση δέκα περιφερειακών περιπτωσιολογικών μελετών και ορθών πρακτικών και, τέλος, οριζόντια ανάγνωση των βασικών πορισμάτ

Η ανά χείρας μελέτη αποτελεί επισκόπηση των περιφερειακών δημογραφικών δομών και τάσεων στην ΕΕ και εστιάζει στις πιθανές τους επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή και στον ρόλο της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής. Αναλύει λεπτομερώς πώς και σε ποιον βαθμό αντιμετωπίστηκε η δημογραφική αλλαγή, μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων, σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο 2007-2013 με στόχο την άντληση χρήσιμων στοιχείων για τον τρόπο με τον οποίον οι δράσεις της πολιτικής συνοχής θα μπορούσαν να καταστούν πιο αποτελεσματικές κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-2020). Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιείται επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των δεδομένων για τις δημογραφικές και τις εδαφικές τάσεις στις περιφέρειες της ΕΕ, καθώς και για τις βασικές πολιτικές εξελίξεις, επισκόπηση των εγγράφων προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013, εις βάθος ανάλυση δέκα περιφερειακών περιπτωσιολογικών μελετών και ορθών πρακτικών και, τέλος, οριζόντια ανάγνωση των βασικών πορισμάτ

Εξωτερικός συντάκτης

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)