Κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων

15-04-2013

Η παρούσα μελέτη παρέχει μια ανάλυση των κοινωνικών και των εργασιακών συνθηκών των επαγγελματιών οδηγών που απασχολούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Εστιάζει στα θεμελιώδη κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται στον εν λόγω κλάδο των μεταφορών, στα οποία συγκαταλέγονται ο χρόνος οδήγησης και ο χρόνος ανάπαυσης καθώς και πρακτικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των οδηγών, όπως τα καθεστώτα απασχόλησης και τα επίπεδα εισοδήματος. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται μια συνολική ανάλυση του νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την κοινωνική διάσταση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και οδηγούς.

Η παρούσα μελέτη παρέχει μια ανάλυση των κοινωνικών και των εργασιακών συνθηκών των επαγγελματιών οδηγών που απασχολούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Εστιάζει στα θεμελιώδη κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται στον εν λόγω κλάδο των μεταφορών, στα οποία συγκαταλέγονται ο χρόνος οδήγησης και ο χρόνος ανάπαυσης καθώς και πρακτικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των οδηγών, όπως τα καθεστώτα απασχόλησης και τα επίπεδα εισοδήματος. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται μια συνολική ανάλυση του νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την κοινωνική διάσταση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και οδηγούς.