Βελτίωση της έννοιας των θαλάσσιων αρτηριών

15-12-2014

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια επισκόπηση του προγράμματος «Θαλάσσιες αρτηρίες» μετά τη δημιουργία του. Βάσει της έρευνας που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν τρεις βασικοί φραγμοί. Οι φραγμοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 1) τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν γνωρίζουν επαρκώς το πρόγραμμα• 2) διαπιστώθηκε έλλειψη συνέχειας μετά την παύση της χρηματοδότησης του έργου• 3) η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών δεν είναι πάντα η βέλτιστη δυνατή. Οι τρεις αυτοί παράγοντες σε συνδυασμό με άλλους φραγμούς είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερος αντίκτυπος από τον αναμενόμενο. Για αυτό τον σκοπό, διατυπώθηκαν συστάσεις και πιθανά σενάρια για τη βελτίωση της έννοιας των θαλάσσιων αρτηριών.

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια επισκόπηση του προγράμματος «Θαλάσσιες αρτηρίες» μετά τη δημιουργία του. Βάσει της έρευνας που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν τρεις βασικοί φραγμοί. Οι φραγμοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 1) τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν γνωρίζουν επαρκώς το πρόγραμμα• 2) διαπιστώθηκε έλλειψη συνέχειας μετά την παύση της χρηματοδότησης του έργου• 3) η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών δεν είναι πάντα η βέλτιστη δυνατή. Οι τρεις αυτοί παράγοντες σε συνδυασμό με άλλους φραγμούς είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερος αντίκτυπος από τον αναμενόμενο. Για αυτό τον σκοπό, διατυπώθηκαν συστάσεις και πιθανά σενάρια για τη βελτίωση της έννοιας των θαλάσσιων αρτηριών.