Νέος ρόλος των μακροπεριφερειών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

15-01-2015

Στην παρούσα μελέτη παρέχεται κριτική ανάλυση του μελλοντικού ρόλου των μακροπεριφερειών κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Βάσει ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών, στη μελέτη αξιολογούνται τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ανάπτυξη νέων μακροπεριφερειακών στρατηγικών καθώς και οι πλέον κοινοί κίνδυνοι και οι δυσχέρειες που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή τους. Περιλαμβάνονται επίσης συστάσεις με σκοπό τη γνωστοποίηση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τρόπους αποδοτικής στήριξης της δημιουργίας και της εφαρμογής των νέων μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Στην παρούσα μελέτη παρέχεται κριτική ανάλυση του μελλοντικού ρόλου των μακροπεριφερειών κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Βάσει ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών, στη μελέτη αξιολογούνται τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ανάπτυξη νέων μακροπεριφερειακών στρατηγικών καθώς και οι πλέον κοινοί κίνδυνοι και οι δυσχέρειες που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή τους. Περιλαμβάνονται επίσης συστάσεις με σκοπό τη γνωστοποίηση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τρόπους αποδοτικής στήριξης της δημιουργίας και της εφαρμογής των νέων μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Εξωτερικός συντάκτης

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)