Στρατηγική συνεκτικότητα της Πολιτικής Συνοχής Σύγκριση των περιόδων προγραμματισμού 2007-13 και 2014-2020

16-02-2015

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της εξέλιξης και της εφαρμογής της στρατηγικής συνεκτικότητας της Πολιτικής Συνοχής για τα έτη 2014-20. Βασισμένη σε αναλύσεις εγγράφων και σε συνεντεύξεις των αρχών των κρατών μελών, η μελέτη εκτιμά πως υπάρχει μια συνολική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, υπογραμμίζει ωστόσο μια σειρά προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί μια στρατηγικά συνεκτική προσέγγιση ανάμεσα στα διάφορα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και τις άλλες πολιτικές της ΕΕ.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της εξέλιξης και της εφαρμογής της στρατηγικής συνεκτικότητας της Πολιτικής Συνοχής για τα έτη 2014-20. Βασισμένη σε αναλύσεις εγγράφων και σε συνεντεύξεις των αρχών των κρατών μελών, η μελέτη εκτιμά πως υπάρχει μια συνολική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, υπογραμμίζει ωστόσο μια σειρά προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί μια στρατηγικά συνεκτική προσέγγιση ανάμεσα στα διάφορα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και τις άλλες πολιτικές της ΕΕ.