ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CULT – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ

15-02-2017

Στην παρούσα έκθεση διενεργείται μια διεξοδική συγκριτική ανάλυση δεκατριών περιπτωσιολογικών μελετών για τη γλώσσα, προκειμένου να υπάρξει κατανόηση της κατάστασης των μειονοτικών γλωσσών στην εκπαίδευση στην Ευρώπη. Περιγράφονται ενδείξεις για βέλτιστες πρακτικές και επισημαίνονται προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μειονοτικές γλώσσες στην εκπαίδευση. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και τις προοπτικές σταδιοδρομίας. Τέλος, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τρόπους στήριξης των μειονοτικών γλωσσών στην εκπαίδευση εκ μέρους της ΕΕ.

Στην παρούσα έκθεση διενεργείται μια διεξοδική συγκριτική ανάλυση δεκατριών περιπτωσιολογικών μελετών για τη γλώσσα, προκειμένου να υπάρξει κατανόηση της κατάστασης των μειονοτικών γλωσσών στην εκπαίδευση στην Ευρώπη. Περιγράφονται ενδείξεις για βέλτιστες πρακτικές και επισημαίνονται προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μειονοτικές γλώσσες στην εκπαίδευση. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και τις προοπτικές σταδιοδρομίας. Τέλος, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τρόπους στήριξης των μειονοτικών γλωσσών στην εκπαίδευση εκ μέρους της ΕΕ.