20

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

01-04-2018

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 350 μέλη που εκπροσωπούν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκδίδει γνωμοδοτήσεις βάσει υποχρεωτικής (όπως ορίζεται στις Συνθήκες) και προαιρετικής διαβούλευσης, αλλά και με δική της πρωτοβουλία όταν το κρίνει σκόπιμο. Τα μέλη της δεν δεσμεύονται από επιτακτικές εντολές. Ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 350 μέλη που εκπροσωπούν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκδίδει γνωμοδοτήσεις βάσει υποχρεωτικής (όπως ορίζεται στις Συνθήκες) και προαιρετικής διαβούλευσης, αλλά και με δική της πρωτοβουλία όταν το κρίνει σκόπιμο. Τα μέλη της δεν δεσμεύονται από επιτακτικές εντολές. Ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων

01-04-2018

Η πολιτική διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ υπέστη σημαντικές διαφοροποιήσεις από το 2015, με την άνευ προηγουμένου άφιξη προσφύγων και παράτυπων μεταναστών, όταν έγιναν εμφανείς μια σειρά από αδυναμίες στις πολιτικές της ΕΕ για τα εξωτερικά σύνορα και τη μετανάστευση. Οι προκλήσεις που συνδέονται με την αύξηση των μικτών μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ, καθώς και των σχετικών προβλημάτων για την ασφάλεια, πυροδότησαν μια νέα περίοδο δραστηριότητας στον τομέα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ...

Η πολιτική διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ υπέστη σημαντικές διαφοροποιήσεις από το 2015, με την άνευ προηγουμένου άφιξη προσφύγων και παράτυπων μεταναστών, όταν έγιναν εμφανείς μια σειρά από αδυναμίες στις πολιτικές της ΕΕ για τα εξωτερικά σύνορα και τη μετανάστευση. Οι προκλήσεις που συνδέονται με την αύξηση των μικτών μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ, καθώς και των σχετικών προβλημάτων για την ασφάλεια, πυροδότησαν μια νέα περίοδο δραστηριότητας στον τομέα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, που έχει επίσης αντίκτυπο στα εσωτερικά της σύνορα.

Πηγές και πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-03-2018

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομική προσωπικότητα και, κατά συνέπεια, τη δική της έννομη τάξη η οποία διαφέρει από τη διεθνή. Επιπλέον, το δίκαιο της ΕΕ επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τη νομοθεσία των κρατών μελών της και γίνεται μέρος της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αυτή αυτόνομη πηγή δικαίου. Η έννομη τάξη αποτελείται συνήθως από το πρωτογενές δίκαιο (τις Συνθήκες και τις γενικές αρχές του δικαίου), το παράγωγο δίκαιο (με βάση τις Συνθήκες) και το συμπληρωματικό δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομική προσωπικότητα και, κατά συνέπεια, τη δική της έννομη τάξη η οποία διαφέρει από τη διεθνή. Επιπλέον, το δίκαιο της ΕΕ επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τη νομοθεσία των κρατών μελών της και γίνεται μέρος της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αυτή αυτόνομη πηγή δικαίου. Η έννομη τάξη αποτελείται συνήθως από το πρωτογενές δίκαιο (τις Συνθήκες και τις γενικές αρχές του δικαίου), το παράγωγο δίκαιο (με βάση τις Συνθήκες) και το συμπληρωματικό δίκαιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ιστορική αναδρομή

01-03-2018

Η ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινά με την Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η οποία έγινε η κοινή συνέλευση των τριών υπερεθνικών ευρωπαϊκών κοινοτήτων που υπήρχαν τότε. Η συνέλευση απέκτησε στη συνέχεια την ονομασία «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Με την πάροδο του χρόνου, το θεσμικό αυτό όργανο, του οποίου τα μέλη εκλέγονται άμεσα από το 1979, γνώρισε ριζικές αλλαγές: από μια συνέλευση με διορισμένα μέλη εξελίχθηκε σε εκλεγμένο κοινοβούλιο αναγνωριζόμενο ως ...

Η ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινά με την Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η οποία έγινε η κοινή συνέλευση των τριών υπερεθνικών ευρωπαϊκών κοινοτήτων που υπήρχαν τότε. Η συνέλευση απέκτησε στη συνέχεια την ονομασία «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Με την πάροδο του χρόνου, το θεσμικό αυτό όργανο, του οποίου τα μέλη εκλέγονται άμεσα από το 1979, γνώρισε ριζικές αλλαγές: από μια συνέλευση με διορισμένα μέλη εξελίχθηκε σε εκλεγμένο κοινοβούλιο αναγνωριζόμενο ως διαμορφωτής της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-03-2018

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Απαρτίζεται από δύο δικαιοδοτικά σώματα: το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθεαυτό και το Γενικό Δικαστήριο. Έχει δικαιοδοτική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανωτέρω σώματα εξασφαλίζουν την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ στην επικράτειά της. Ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και αποφαίνονται σχετικά με το κατά πόσο τα κράτη μέλη ...

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Απαρτίζεται από δύο δικαιοδοτικά σώματα: το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθεαυτό και το Γενικό Δικαστήριο. Έχει δικαιοδοτική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανωτέρω σώματα εξασφαλίζουν την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ στην επικράτειά της. Ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και αποφαίνονται σχετικά με το κατά πόσο τα κράτη μέλη σέβονται τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύει επίσης το δίκαιο της Ένωσης, απαντώντας στα προδικαστικά ερωτήματα που υποβάλλουν εθνικοί δικαστές.

Οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-03-2018

Το παρόν δελτίο έχει ως αντικείμενο τις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το οποίο απαρτίζεται από δύο δικαιοδοτικά σώματα, το Δικαστήριο καθεαυτό και το Γενικό Δικαστήριο, και το οποίο παρέχει τη δυνατότητα άσκησης διαφόρων προσφυγών, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ, στα άρθρα 251-281 της ΣΛΕΕ, στο άρθρο 136 της Συνθήκης Ευρατόμ και στο Πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες.

Το παρόν δελτίο έχει ως αντικείμενο τις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το οποίο απαρτίζεται από δύο δικαιοδοτικά σώματα, το Δικαστήριο καθεαυτό και το Γενικό Δικαστήριο, και το οποίο παρέχει τη δυνατότητα άσκησης διαφόρων προσφυγών, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ, στα άρθρα 251-281 της ΣΛΕΕ, στο άρθρο 136 της Συνθήκης Ευρατόμ και στο Πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες.

Οι πολίτες της Ένωσης και τα δικαιώματά τους

01-03-2018

Τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και η ευρωπαϊκή ιθαγένεια κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Αποτελούν δε ουσιώδεις παράγοντες στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των βασικών αξιών της Ένωσης είναι δυνατό να επιβληθούν κυρώσεις σε κράτος μέλος.

Τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και η ευρωπαϊκή ιθαγένεια κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Αποτελούν δε ουσιώδεις παράγοντες στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των βασικών αξιών της Ένωσης είναι δυνατό να επιβληθούν κυρώσεις σε κράτος μέλος.

Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

01-03-2018

Η ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων αυξάνεται σταθερά. Στις αστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει δικαστική συνεργασία για προσέγγιση των διάφορων νομικών συστημάτων. Βασικοί στόχοι της Ένωσης είναι η ασφάλεια δικαίου και η ευχερής και αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, γεγονός που προϋποθέτει εντοπισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, σαφή προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και ταχείες και αποτελεσματικές ...

Η ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων αυξάνεται σταθερά. Στις αστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει δικαστική συνεργασία για προσέγγιση των διάφορων νομικών συστημάτων. Βασικοί στόχοι της Ένωσης είναι η ασφάλεια δικαίου και η ευχερής και αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, γεγονός που προϋποθέτει εντοπισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, σαφή προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες αναγνώρισης και εκτέλεσης.

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.