12

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

European Central Bank appointments: Role of the European Parliament

15-07-2019

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The International Monetary Fund: 15th General Review of Quotas

03-04-2019

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of ...

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of quota shares between countries. This paper, prepared by Policy department A, aims to provide a general description of the quota system and the current state of play of the review. It also discusses the dimension of parliamentary scrutiny.

Studies in Focus: Mis-selling of Financial Products

14-09-2018

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

01-02-2018

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προάγει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, εγγυήσεις και συμβουλές. Στηρίζει έργα εντός και εκτός ΕΕ. Μέτοχοί της είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΤΕπ είναι ο βασικός μέτοχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και μαζί με αυτό, αποτελούν τον Όμιλο ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη που προτείνει η Επιτροπή, ο όμιλος της ΕΤΕπ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αποσκοπεί στην εξάλειψη ...

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προάγει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, εγγυήσεις και συμβουλές. Στηρίζει έργα εντός και εκτός ΕΕ. Μέτοχοί της είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΤΕπ είναι ο βασικός μέτοχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και μαζί με αυτό, αποτελούν τον Όμιλο ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη που προτείνει η Επιτροπή, ο όμιλος της ΕΤΕπ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αποσκοπεί στην εξάλειψη του μεγάλου επενδυτικού χάσματος μέσω της απαλλαγής των επενδυτών από ορισμένους από τους κινδύνους που ενέχουν τα έργα.

Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

01-02-2018

Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Δεν αποτελεί μόνο την πιο πρόσφατη από αυτές, αλλά και την ευρύτερη, λόγω της ιδιαιτερότητάς της ότι αφορά και τρίτες χώρες. Η ελευθέρωση των ροών κεφαλαίων εξελίχθηκε σταδιακά. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1994), καταργήθηκαν οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων και στις πληρωμές, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η αρχή αυτή ...

Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Δεν αποτελεί μόνο την πιο πρόσφατη από αυτές, αλλά και την ευρύτερη, λόγω της ιδιαιτερότητάς της ότι αφορά και τρίτες χώρες. Η ελευθέρωση των ροών κεφαλαίων εξελίχθηκε σταδιακά. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1994), καταργήθηκαν οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων και στις πληρωμές, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η αρχή αυτή έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή δεν απαιτεί περαιτέρω νομοθεσία ούτε σε επίπεδο ΕΕ ούτε σε επίπεδο κρατών μελών.

Ιστορία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

01-02-2018

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) είναι αποτέλεσμα μιας βαθμιαίας οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ. Αποτελεί επέκταση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κοινές ρυθμίσεις για τα προϊόντα και με ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού και υπηρεσιών. Στην ευρωζώνη, που σήμερα περιλαμβάνει 19 κράτη μέλη της ΕΕ, καθιερώθηκε ένα κοινό νόμισμα: το ευρώ. Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ,(με την εξαίρεση του ΗΒ και της Δανίας, πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ ύστερα από τουλάχιστον δύο ...

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) είναι αποτέλεσμα μιας βαθμιαίας οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ. Αποτελεί επέκταση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κοινές ρυθμίσεις για τα προϊόντα και με ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού και υπηρεσιών. Στην ευρωζώνη, που σήμερα περιλαμβάνει 19 κράτη μέλη της ΕΕ, καθιερώθηκε ένα κοινό νόμισμα: το ευρώ. Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ,(με την εξαίρεση του ΗΒ και της Δανίας, πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ ύστερα από τουλάχιστον δύο έτη συμμετοχής στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ) και αφού αποδείξουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια σύγκλισης. Μια ενιαία νομισματική πολιτική καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και συμπληρώνεται από εναρμονισμένες δημοσιονομικές πολιτικές και συντονισμένες οικονομικές πολιτικές. Στο πλαίσιο της ΟΝΕ δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο όργανο που να είναι αρμόδιο για την οικονομική πολιτική. Αντ' αυτού, η αρμοδιότητα αυτή επιμερίζεται μεταξύ κρατών μελών και διάφορων θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ESFS)

01-02-2018

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial Supervision (ESFS)) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Στόχος του ESFS είναι η διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Αυτό το σύστημα εποπτείας διέρχεται περίοδο αλλαγών λόγω της θέσπισης της Τραπεζικής Ένωσης ...

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial Supervision (ESFS)) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Στόχος του ESFS είναι η διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Αυτό το σύστημα εποπτείας διέρχεται περίοδο αλλαγών λόγω της θέσπισης της Τραπεζικής Ένωσης και της αναμενόμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

01-02-2018

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε στις εξής επιμέρους φάσεις: (1) άρση των εθνικών φραγμών εισόδου (1957-1973)· (2) εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών (1973-1983)· (3) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (1983-1992)· (4) δημιουργία της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και περίοδος ...

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε στις εξής επιμέρους φάσεις: (1) άρση των εθνικών φραγμών εισόδου (1957-1973)· (2) εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών (1973-1983)· (3) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (1983-1992)· (4) δημιουργία της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και περίοδος πριν από την κρίση (1999-2007)· και (5) μεταρρύθμιση μετά την κρίση (από το 2007). Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δημιουργεί νέες προκλήσεις με δυνητικές επιπτώσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός και εκτός της ΕΕ.

Έμμεσοι φόροι

01-02-2018

Οι έμμεσοι φόροι περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην αλκοόλη, τον καπνό και την ενέργεια. Το κοινό σύστημα ΦΠΑ ισχύει εν γένει για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται για χρήση ή κατανάλωση εντός της ΕΕ. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται επί της πώλησης ή της χρήσης συγκεκριμένων προϊόντων. Οι νομοθετικές δραστηριότητες της ΕΕ έχουν ως στόχο τον συντονισμό και την εναρμόνιση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, καθώς και την εναρμόνιση ...

Οι έμμεσοι φόροι περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην αλκοόλη, τον καπνό και την ενέργεια. Το κοινό σύστημα ΦΠΑ ισχύει εν γένει για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται για χρήση ή κατανάλωση εντός της ΕΕ. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται επί της πώλησης ή της χρήσης συγκεκριμένων προϊόντων. Οι νομοθετικές δραστηριότητες της ΕΕ έχουν ως στόχο τον συντονισμό και την εναρμόνιση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, καθώς και την εναρμόνιση των φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη, τον καπνό και την ενέργεια, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Άμεση φορολογία: Φορολογία ιδιωτών και επιχειρήσεων

01-02-2018

Ο τομέας της άμεσης φορολογίας δεν ρυθμίζεται απευθείας από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, αρκετές οδηγίες και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) συμβάλλουν στη θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων για τη φορολογία των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Επιπλέον, έχουν αναληφθεί δράσεις για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της διπλής φορολογίας.

Ο τομέας της άμεσης φορολογίας δεν ρυθμίζεται απευθείας από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, αρκετές οδηγίες και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) συμβάλλουν στη θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων για τη φορολογία των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Επιπλέον, έχουν αναληφθεί δράσεις για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της διπλής φορολογίας.

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.