33

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και η Συνθήκη

01-04-2018

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Ρώμης, οι γεωργικές πολιτικές των κρατών μελών αντικαταστάθηκαν από μηχανισμούς παρέμβασης σε κοινοτικό επίπεδο. Τα θεμέλια της κοινής γεωργικής πολιτικής έχουν παραμείνει απαράλλαχτα από τον καιρό της Συνθήκης της Ρώμης, μόνο οι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων έχουν αλλάξει. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αναγνωρίσει τη συναπόφαση ως «συνήθη νομοθετική διαδικασία» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) σε αντικατάσταση της διαδικασίας διαβούλευσης ...

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Ρώμης, οι γεωργικές πολιτικές των κρατών μελών αντικαταστάθηκαν από μηχανισμούς παρέμβασης σε κοινοτικό επίπεδο. Τα θεμέλια της κοινής γεωργικής πολιτικής έχουν παραμείνει απαράλλαχτα από τον καιρό της Συνθήκης της Ρώμης, μόνο οι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων έχουν αλλάξει. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αναγνωρίσει τη συναπόφαση ως «συνήθη νομοθετική διαδικασία» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) σε αντικατάσταση της διαδικασίας διαβούλευσης.

Η χρηματοδότηση της ΚΓΠ

01-04-2018

Η χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής παραδοσιακά γινόταν από ένα μόνο ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΓΤΠΕ/FEOGA), που αντικαταστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ/FEAGA) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ/Feader).

Η χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής παραδοσιακά γινόταν από ένα μόνο ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΓΤΠΕ/FEOGA), που αντικαταστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ/FEAGA) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ/Feader).

Τα μέσα της ΚΓΠ και οι μεταρρυθμίσεις τους

01-04-2018

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), με την πάροδο του χρόνου, γνώρισε πέντε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εκ των οποίων οι πιο πρόσφατες έγιναν το 2003 (ενδιάμεση επανεξέταση), το 2009 («διαγνωστικός έλεγχος») και το 2013 (για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020). Οι πρώτες συζητήσεις για την μετά το 2020 ΚΓΠ ξεκίνησαν το 2016 και οι αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2018.

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), με την πάροδο του χρόνου, γνώρισε πέντε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εκ των οποίων οι πιο πρόσφατες έγιναν το 2003 (ενδιάμεση επανεξέταση), το 2009 («διαγνωστικός έλεγχος») και το 2013 (για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020). Οι πρώτες συζητήσεις για την μετά το 2020 ΚΓΠ ξεκίνησαν το 2016 και οι αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2018.

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I — Η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

01-04-2018

Η ΚΟΑ περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα, το 2007, να συγχωνευτούν 21 ΚΟΑ σε μία ενιαία ΚΟΑ για όλα τα γεωργικά προϊόντα. Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις της ΚΓΠ σταδιακά έστρεψαν την ΚΓΠ περισσότερο προς τις αγορές και αποδυνάμωσαν τον ρόλο των μέσων παρέμβασης· αυτά τα τελευταία θεωρούνται πλέον «δίχτυα ασφαλείας» και δεν ενεργοποιούνται παρά μόνο σε περίπτωση κρίσης.

Η ΚΟΑ περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα, το 2007, να συγχωνευτούν 21 ΚΟΑ σε μία ενιαία ΚΟΑ για όλα τα γεωργικά προϊόντα. Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις της ΚΓΠ σταδιακά έστρεψαν την ΚΓΠ περισσότερο προς τις αγορές και αποδυνάμωσαν τον ρόλο των μέσων παρέμβασης· αυτά τα τελευταία θεωρούνται πλέον «δίχτυα ασφαλείας» και δεν ενεργοποιούνται παρά μόνο σε περίπτωση κρίσης.

Ο πρώτος πυλώνας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ): II — Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς

01-04-2018

Με τη μεταρρύθμιση του 2003 και τον «διαγνωστικό έλεγχο» του 2009 αποσυνδέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ενισχύσεων και μεταφέρθηκε στο νέο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS) ή, για τα νέα κράτη μέλη, στο απλουστευμένο καθεστώς στρεμματικής ενίσχυσης. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 προσδιορίζει το σύστημα άμεσων ενισχύσεων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Με τη μεταρρύθμιση του 2003 και τον «διαγνωστικό έλεγχο» του 2009 αποσυνδέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ενισχύσεων και μεταφέρθηκε στο νέο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS) ή, για τα νέα κράτη μέλη, στο απλουστευμένο καθεστώς στρεμματικής ενίσχυσης. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 προσδιορίζει το σύστημα άμεσων ενισχύσεων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία

01-04-2018

Τα εθνικά συστήματα στήριξης στον τομέα της γεωργίας διέπονται από τη συμφωνία για τη γεωργία (ΣΓ), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1995 και αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994). Ο μακροπρόθεσμος στόχος της ΣΓ είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, προσανατολισμένου στην αγορά συστήματος συναλλαγών στον τομέα της γεωργίας και η εκκίνηση μίας διαδικασίας μεταρρυθμίσεων μέσω της διαπραγμάτευσης των δεσμεύσεων σχετικά με τη στήριξη και την προστασία, και μέσω ...

Τα εθνικά συστήματα στήριξης στον τομέα της γεωργίας διέπονται από τη συμφωνία για τη γεωργία (ΣΓ), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1995 και αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994). Ο μακροπρόθεσμος στόχος της ΣΓ είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, προσανατολισμένου στην αγορά συστήματος συναλλαγών στον τομέα της γεωργίας και η εκκίνηση μίας διαδικασίας μεταρρυθμίσεων μέσω της διαπραγμάτευσης των δεσμεύσεων σχετικά με τη στήριξη και την προστασία, και μέσω της δημιουργίας ενισχυμένων και λειτουργικά αποτελεσματικότερων κανόνων και πειθαρχίας. Επομένως, ο τομέας της γεωργίας είναι ιδιαίτερος διότι έχει τη δική του συμφωνία, οι διατάξεις της οποίας υπερισχύουν.

Ο Γύρος της Ντόχα και η γεωργία

01-04-2018

Ο Γύρος της Ντόχα είναι ο πιο πρόσφατος γύρος εμπορικών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Ξεκίνησε το 2001 και σηματοδότησε την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων στον τομέα της γεωργίας: Τα μέλη του ΠΟΕ δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ουσιώδεις βελτιώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές και να αποσύρουν σταδιακά κάθε μορφής εξαγωγικές επιδοτήσεις εγχώριας στήριξης που στρεβλώνει το εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τις αναπτυσσόμενες χώρες να τύχουν ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης.

Ο Γύρος της Ντόχα είναι ο πιο πρόσφατος γύρος εμπορικών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Ξεκίνησε το 2001 και σηματοδότησε την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων στον τομέα της γεωργίας: Τα μέλη του ΠΟΕ δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ουσιώδεις βελτιώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές και να αποσύρουν σταδιακά κάθε μορφής εξαγωγικές επιδοτήσεις εγχώριας στήριξης που στρεβλώνει το εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τις αναπτυσσόμενες χώρες να τύχουν ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης.

Προς την κοινή γεωργική πολιτική της περιόδου μετά το 2020

01-04-2018

Η πέμπτη μεγάλη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ολοκληρώθηκε το 2013 και τέθηκε σε ισχύ το 2015. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να εγκρίνουν μια νέα μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου (2020).

Η πέμπτη μεγάλη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ολοκληρώθηκε το 2013 και τέθηκε σε ισχύ το 2015. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να εγκρίνουν μια νέα μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου (2020).

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

01-04-2018

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: στη γεωργική βιομηχανία και τη βιομηχανία ειδών διατροφής στα κράτη μέλη (πίνακας ΙΙ), στην ενσωμάτωση στην ΚΓΠ των προβληματισμών για το περιβάλλον (πίνακας ΙΙΙ), στον δασοκομικό τομέα (πίνακας IV), στη χρηματοδότηση και τις δαπάνες της ΚΓΠ (πίνακες I και V) και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής (πίνακας VI).

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: στη γεωργική βιομηχανία και τη βιομηχανία ειδών διατροφής στα κράτη μέλη (πίνακας ΙΙ), στην ενσωμάτωση στην ΚΓΠ των προβληματισμών για το περιβάλλον (πίνακας ΙΙΙ), στον δασοκομικό τομέα (πίνακας IV), στη χρηματοδότηση και τις δαπάνες της ΚΓΠ (πίνακες I και V) και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής (πίνακας VI).

Προσεχείς εκδηλώσεις

05-11-2019
The Art and Craft of Political Speech-writing: A conversation with Eric Schnure
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
06-11-2019
Where next for the global and European economies? The 2019 IMF Economic Outlook
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
06-11-2019
EPRS Annual Lecture: Clash of Cultures: Transnational governance in post-war Europe
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.