20

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Autor
Märksõna
Kuupäev

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Euroopa Regioonide Komitee

01-04-2018

Euroopa Regioonide Komitee koosneb 350 liikmest, kes esindavad Euroopa Liidu 28 liikmesriigi piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi. Komitee esitab arvamuse aluslepingutes sätestatud kohustusliku konsulteerimise ja vabatahtliku konsulteerimise juhtudel ning vajaduse korral omal algatusel. Komitee liikmeid ei seo mingid kohustuslikud juhised. Euroopa Liidu üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel sõltumatud.

Euroopa Regioonide Komitee koosneb 350 liikmest, kes esindavad Euroopa Liidu 28 liikmesriigi piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi. Komitee esitab arvamuse aluslepingutes sätestatud kohustusliku konsulteerimise ja vabatahtliku konsulteerimise juhtudel ning vajaduse korral omal algatusel. Komitee liikmeid ei seo mingid kohustuslikud juhised. Euroopa Liidu üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel sõltumatud.

Välispiiride haldamine

01-04-2018

ELi piirihalduspoliitikas on toimunud märkimisväärsed muutused seoses enneolematult suure hulga pagulaste ja ebaseaduslike rändajate saabumisega ning eelkõige alates 2015. aasta keskpaigast, kui ELi välispiiride ja rändepoliitikas paljastus hulgaliselt puudujääke ja lünki. ELi saabuvate segarändevoogude suurenemisega seotud probleemid ning teravnenud julgeolekuprobleemid on avanud ELi välispiiride kaitse valdkonnas uue tegevusperioodi, millel on mõju ka liidu sisepiiridele.

ELi piirihalduspoliitikas on toimunud märkimisväärsed muutused seoses enneolematult suure hulga pagulaste ja ebaseaduslike rändajate saabumisega ning eelkõige alates 2015. aasta keskpaigast, kui ELi välispiiride ja rändepoliitikas paljastus hulgaliselt puudujääke ja lünki. ELi saabuvate segarändevoogude suurenemisega seotud probleemid ning teravnenud julgeolekuprobleemid on avanud ELi välispiiride kaitse valdkonnas uue tegevusperioodi, millel on mõju ka liidu sisepiiridele.

Euroopa Liidu õiguse allikad ja kohaldamisala

01-03-2018

Euroopa Liidul on juriidilise isiku staatus ja tal on omaette õiguskord, mis on eraldatud rahvusvahelisest õigusest. ELi õigusel on lisaks otsene või kaudne mõju liikmesriikide õigusaktidele, ning sellest saab liikmesriikide õigussüsteemi osa. Euroopa Liit on ise õigusallikas. Õiguskord on tavaliselt jaotatud esmaseks õiguseks (aluslepingud ja õiguse üldpõhimõtted), teiseseks õiguseks (põhineb aluslepingutel) ja täiendavaks õiguseks.

Euroopa Liidul on juriidilise isiku staatus ja tal on omaette õiguskord, mis on eraldatud rahvusvahelisest õigusest. ELi õigusel on lisaks otsene või kaudne mõju liikmesriikide õigusaktidele, ning sellest saab liikmesriikide õigussüsteemi osa. Euroopa Liit on ise õigusallikas. Õiguskord on tavaliselt jaotatud esmaseks õiguseks (aluslepingud ja õiguse üldpõhimõtted), teiseseks õiguseks (põhineb aluslepingutel) ja täiendavaks õiguseks.

Euroopa Parlamendi ajalooline taust

01-03-2018

Euroopa Parlament sai alguse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) ühisassambleest, millest kujunes Euroopas sel ajal tegutsenud kolme rahvusülese ühenduse ühisassamblee. Hiljem hakati ühisassambleed nimetama Euroopa Parlamendiks. Alates 1979. aastast valitakse Euroopa Parlamendi liikmed otsevalimistel. Aja jooksul on parlament põhjalikult muutunud. Kunagisest assambleest, mille liikmed nimetati, on saanud valimistel valitavate liikmetega parlament, mida tunnustatakse Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide ...

Euroopa Parlament sai alguse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) ühisassambleest, millest kujunes Euroopas sel ajal tegutsenud kolme rahvusülese ühenduse ühisassamblee. Hiljem hakati ühisassambleed nimetama Euroopa Parlamendiks. Alates 1979. aastast valitakse Euroopa Parlamendi liikmed otsevalimistel. Aja jooksul on parlament põhjalikult muutunud. Kunagisest assambleest, mille liikmed nimetati, on saanud valimistel valitavate liikmetega parlament, mida tunnustatakse Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide seadjana.

Euroopa Liidu Kohus

01-03-2018

Euroopa Liidu Kohus on üks ELi seitsmest institutsioonist. See koosneb kahest kohtust: Euroopa Kohus ja Üldkohus. Euroopa Liidu Kohtu jurisdiktsiooni kuulub Euroopa Liit. Need kohtuorganid tagavad Euroopa Liidu esmase ja teisese õiguse nõuetekohase tõlgendamise ja kohaldamise liidu territooriumil. Nad kontrollivad liidu institutsioonide õigusaktide õiguspärasust ja teevad otsuseid selle kohta, kas liikmesriigid on järginud esmasest ja teisesest õigusest tulenevaid kohustusi või mitte. Samuti tõlgendab ...

Euroopa Liidu Kohus on üks ELi seitsmest institutsioonist. See koosneb kahest kohtust: Euroopa Kohus ja Üldkohus. Euroopa Liidu Kohtu jurisdiktsiooni kuulub Euroopa Liit. Need kohtuorganid tagavad Euroopa Liidu esmase ja teisese õiguse nõuetekohase tõlgendamise ja kohaldamise liidu territooriumil. Nad kontrollivad liidu institutsioonide õigusaktide õiguspärasust ja teevad otsuseid selle kohta, kas liikmesriigid on järginud esmasest ja teisesest õigusest tulenevaid kohustusi või mitte. Samuti tõlgendab Euroopa Kohus liikmesriikide kohtunike taotlusel liidu õigust.

Euroopa Liidu Kohtu pädevus

01-03-2018

Käesolevas teabelehes kirjeldatakse Euroopa Liidu Kohtu pädevust. Euroopa Liidu Kohus koosneb kahest kohtust – Euroopa Kohus ja Üldkohus –, mis pakuvad erinevaid õiguskaitsevahendeid, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 19, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 251–281, Euratomi asutamislepingu artiklis 136 ning aluslepingutele lisatud protokollis nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta.

Käesolevas teabelehes kirjeldatakse Euroopa Liidu Kohtu pädevust. Euroopa Liidu Kohus koosneb kahest kohtust – Euroopa Kohus ja Üldkohus –, mis pakuvad erinevaid õiguskaitsevahendeid, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 19, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 251–281, Euratomi asutamislepingu artiklis 136 ning aluslepingutele lisatud protokollis nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta.

Liidu kodanikud ja nende õigused

01-03-2018

Üksikkodanike õigused ja Euroopa kodakondsus on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise leping) ja Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 9. Need on Euroopa identiteedi kujunemisel tähtsad tegurid. Liidu põhiväärtuste tõsise rikkumise korral võib liikmesriigi suhtes rakendada sanktsioone.

Üksikkodanike õigused ja Euroopa kodakondsus on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise leping) ja Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 9. Need on Euroopa identiteedi kujunemisel tähtsad tegurid. Liidu põhiväärtuste tõsise rikkumise korral võib liikmesriigi suhtes rakendada sanktsioone.

Õigusalane koostöö tsiviilasjades

01-03-2018

Kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba piiriülene liikumine kasvab pidevalt. Euroopa Liit arendab piiriülese toimega tsiviilasjades õigusalast koostööd, luues seoseid eri õigussüsteemide vahel. Selle peamised eesmärgid on õiguskindlus ning õiguskaitse lihtne ja tõhus kättesaadavus, mis tähendab pädeva jurisdiktsiooni hõlpsat tuvastamist, kohaldatava õiguse selget väljatoomist ning kiireid ja tõhusaid tunnustamis- ja täitemenetlusi.

Kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba piiriülene liikumine kasvab pidevalt. Euroopa Liit arendab piiriülese toimega tsiviilasjades õigusalast koostööd, luues seoseid eri õigussüsteemide vahel. Selle peamised eesmärgid on õiguskindlus ning õiguskaitse lihtne ja tõhus kättesaadavus, mis tähendab pädeva jurisdiktsiooni hõlpsat tuvastamist, kohaldatava õiguse selget väljatoomist ning kiireid ja tõhusaid tunnustamis- ja täitemenetlusi.

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.