27

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Gréasáin Thras-Eorpacha — treoirlínte

01-02-2018

Áirítear sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) na gréasáin thras-Eorpacha (GTEnna) i réimsí an iompair, an fhuinnimh agus na teileachumarsáide, a luadh i gConradh Maastricht ar dtús, chun limistéir uile AE a cheangal le chéile. Is uirlisí iad na gréasáin sin atá ceaptha cur le fás an mhargaidh inmheánaigh agus le fostaíocht, agus spriocanna comhshaoil agus forbartha inbhuanaithe á saothrú acu ag an am céanna. Rinneadh athchóiriú ó bhonn ar an ngréasán tras-Eorpach iompair in 2013.

Áirítear sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) na gréasáin thras-Eorpacha (GTEnna) i réimsí an iompair, an fhuinnimh agus na teileachumarsáide, a luadh i gConradh Maastricht ar dtús, chun limistéir uile AE a cheangal le chéile. Is uirlisí iad na gréasáin sin atá ceaptha cur le fás an mhargaidh inmheánaigh agus le fostaíocht, agus spriocanna comhshaoil agus forbartha inbhuanaithe á saothrú acu ag an am céanna. Rinneadh athchóiriú ó bhonn ar an ngréasán tras-Eorpach iompair in 2013.

Na Gréasáin Thras-Eorpacha a mhaoiniú

01-02-2018

Tá na Gréasáin Thras-Eorpacha (TENanna) á maoiniú i bpáirt ag an Aontas Eorpach agus i bpáirt ag na Ballstáit. Spreagadh is ea an tacaíocht airgeadais a thugann an tAontas, ach tá sé de cheanglas ar na Ballstáit an sciar is mó den mhaoiniú a sholáthar. Is féidir maoiniú na TENanna a chomhlánú freisin le maoiniú faoi Chiste Struchtúrach, le cúnamh ón mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) nó le ranníocaíochtaí ón earnáil phríobháideach. Tugadh athchóiriú ollmhór isteach i leith na TENanna ar fad tráth ...

Tá na Gréasáin Thras-Eorpacha (TENanna) á maoiniú i bpáirt ag an Aontas Eorpach agus i bpáirt ag na Ballstáit. Spreagadh is ea an tacaíocht airgeadais a thugann an tAontas, ach tá sé de cheanglas ar na Ballstáit an sciar is mó den mhaoiniú a sholáthar. Is féidir maoiniú na TENanna a chomhlánú freisin le maoiniú faoi Chiste Struchtúrach, le cúnamh ón mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) nó le ranníocaíochtaí ón earnáil phríobháideach. Tugadh athchóiriú ollmhór isteach i leith na TENanna ar fad tráth a bunaíodh an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa in 2013.

An margadh inmheánach fuinnimh

01-02-2018

Chun comhchuibhiú agus léirscaoileadh a dhéanamh ar mhargadh inmheánach fuinnimh AE, glacadh bearta ó 1996 i leith, a rachadh i ngleic le rochtain ar an margadh, le trédhearcacht agus rialáil, le cosaint tomhaltóirí, le tacaíocht don idirnascthacht agus le leibhéil leormhaithe soláthair. Is é aidhm na mbeart sin margadh leictreachais AE a dhéanamh níos iomaíche, níos dírithe ar an gcustaiméir, níos solúbtha agus níos neamh-idirdhealaithí, le praghsanna soláthair bunaithe ar an margadh. Neartódh agus ...

Chun comhchuibhiú agus léirscaoileadh a dhéanamh ar mhargadh inmheánach fuinnimh AE, glacadh bearta ó 1996 i leith, a rachadh i ngleic le rochtain ar an margadh, le trédhearcacht agus rialáil, le cosaint tomhaltóirí, le tacaíocht don idirnascthacht agus le leibhéil leormhaithe soláthair. Is é aidhm na mbeart sin margadh leictreachais AE a dhéanamh níos iomaíche, níos dírithe ar an gcustaiméir, níos solúbtha agus níos neamh-idirdhealaithí, le praghsanna soláthair bunaithe ar an margadh. Neartódh agus leathnódh sé cearta na gcustaiméirí aonair agus na bpobal fuinnimh, rachadh sé i ngleic le bochtaineacht fuinnimh, shoiléireodh sé róil agus freagrachtaí na rannpháirtithe sa mhargadh agus na rialtóirí, rachadh sé i ngleic le slándáil an tsoláthair leictreachais, gáis agus ola, mar aon le forbairt na líonraí tras-Eorpacha d’iompar leictreachais agus gáis.

Córais chumarsáide inacmhainne do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí

01-02-2018

Tá teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna) agus seirbhísí rochtana sonraí agus idirlín tagtha in áit na seirbhísí teileafóin traidisiúnta agus is iad na príomhtháirgí do chustaiméirí agus do ghnólachtaí araon iad. Tá i bhfad níos mó ábhar closamhairc ar fáil ar éileamh anois agus tá nascacht idirlín 4G agus 5G ag fás go mór. Mar thoradh air sin, tá creat rialála bunaithe ag AE don teileachumarsáid faoina gcumhdaítear teileachumarsáid sheasta agus teileachumarsáid gan sreang, an t-idirlíon ...

Tá teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna) agus seirbhísí rochtana sonraí agus idirlín tagtha in áit na seirbhísí teileafóin traidisiúnta agus is iad na príomhtháirgí do chustaiméirí agus do ghnólachtaí araon iad. Tá i bhfad níos mó ábhar closamhairc ar fáil ar éileamh anois agus tá nascacht idirlín 4G agus 5G ag fás go mór. Mar thoradh air sin, tá creat rialála bunaithe ag AE don teileachumarsáid faoina gcumhdaítear teileachumarsáid sheasta agus teileachumarsáid gan sreang, an t-idirlíon, an chraoltóireacht agus seirbhísí tarchurtha, lena mbaineann sraith rialacha atá i bhfeidhm ar fud Bhallstáit AE.

Prionsabail ghinearálta bheartas tionsclaíoch AE

01-02-2018

Is é an cuspóir atá ag beartas tionsclaíoch AE ná tionscal na hEorpa a dhéanamh níos iomaíche ionas gur féidir leis fanacht i dtús cadhnaíochta ag spreagadh fás eacnamaíoch inbhuanaithe agus fostaíochta san Eoraip. Glacadh le straitéisí éagsúla d’fhonn dálaí creata níos fearr a áirithiú do thionscal AE. Tá cur síos ar an gceann is déanaí sa teachtaireacht ‘I gcomhair Athbheochan Thionsclaíoch san Eoraip’, ó Eanáir 2014.

Is é an cuspóir atá ag beartas tionsclaíoch AE ná tionscal na hEorpa a dhéanamh níos iomaíche ionas gur féidir leis fanacht i dtús cadhnaíochta ag spreagadh fás eacnamaíoch inbhuanaithe agus fostaíochta san Eoraip. Glacadh le straitéisí éagsúla d’fhonn dálaí creata níos fearr a áirithiú do thionscal AE. Tá cur síos ar an gceann is déanaí sa teachtaireacht ‘I gcomhair Athbheochan Thionsclaíoch san Eoraip’, ó Eanáir 2014.

Fuinneamh núicléach

01-02-2018

An chumhacht núicléach a tháirgtear faoi láthair, is amhlaidh go ngintear é trí phróiseas ar a dtugtar eamhnú núicléach trína ndéantar adaimh a scoilteadh ag baint úsáid as úráiniam chun fuinneamh a scaoileadh. Is rogha mhalartach ísealcharbóin ar bhreoslaí iontaise atá san fhuinneamh núicléach agus is comhchuid chriticiúil é sa mheascán fuinnimh atá in 14 Bhallstát de 28 mBallstát an Aontais Eorpaigh; agus is ionann é sin agus beagnach 30% den leictreachas a dhéantar a tháirgeadh in AE. Tar éis ...

An chumhacht núicléach a tháirgtear faoi láthair, is amhlaidh go ngintear é trí phróiseas ar a dtugtar eamhnú núicléach trína ndéantar adaimh a scoilteadh ag baint úsáid as úráiniam chun fuinneamh a scaoileadh. Is rogha mhalartach ísealcharbóin ar bhreoslaí iontaise atá san fhuinneamh núicléach agus is comhchuid chriticiúil é sa mheascán fuinnimh atá in 14 Bhallstát de 28 mBallstát an Aontais Eorpaigh; agus is ionann é sin agus beagnach 30% den leictreachas a dhéantar a tháirgeadh in AE. Tar éis mhórthionóisc Chernobyl in 1986, áfach, agus arís tar éis na tubaiste núicléiche in Fukushima na Seapáine in 2011, tá fuinneamh núicléach tagtha chun bheith ina ceist an-chonspóideach. Tá méadú curtha ar an mbrú chun cúl a thabhairt don fhuinneamh núicléach san Eoraip trí chinneadh na Gearmáine imeacht ón bhfuinneamh núicléach de réir a chéile faoi 2020 agus freisin ós rud é gur dúnadh dhá imoibreoir sa Bheilg tar éis scoilteanna a thabhairt faoi deara sna soithí iontu. Cé gurb iad na Ballstáit a roghnaíonn an mbeidh cumhacht núicléach mar chuid dá meascán fuinnimh nó nach mbeidh, tá sé mar aidhm ag reachtaíocht an Aontais feabhas a chur ar chaighdeáin sábháilteachta na stáisiún cumhachta núicléiche agus a áirithiú go ndéantar dramhaíl núicléach a dhiúscairt agus a láimhseáil go sábháilte.

Éifeachtúlacht fuinnimh

01-02-2018

Tá sé tábhachtach don Aontas go laghdófaí an méid fuinnimh a úsáidtear agus an méid a chuirtear amú agus tá an tábhacht sin ag dul i méid. In 2007, leag ceannairí AE sprioc síos go ndéanfaí laghdú 20 % ar an méid fuinnimh a ídítear in aghaidh na bliana san AE faoi 2020. Breathnaítear ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh arís agus arís eile mar bhealach chun soláthar fuinnimh inbhuanaithe a bhaint amach, astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair fuinnimh agus ...

Tá sé tábhachtach don Aontas go laghdófaí an méid fuinnimh a úsáidtear agus an méid a chuirtear amú agus tá an tábhacht sin ag dul i méid. In 2007, leag ceannairí AE sprioc síos go ndéanfaí laghdú 20 % ar an méid fuinnimh a ídítear in aghaidh na bliana san AE faoi 2020. Breathnaítear ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh arís agus arís eile mar bhealach chun soláthar fuinnimh inbhuanaithe a bhaint amach, astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair fuinnimh agus na billí allmhairithe a laghdú, mar aon le bealach chun iomaíochas AE a chur chun cinn. Dá bhrí sin, is tosaíocht straitéiseach don Aontas Fuinnimh í éifeachtúlacht fuinnimh, agus cuireann AE an prionsabal maidir le ‘tús áite a thabhairt don éifeachtúlacht fuinnimh’ chun cinn. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat beartais don tréimhse i ndiaidh 2030.

Beartas nuálaíochta

01-02-2018

Tá ról méadaitheach ag an nuálaíocht inár ngeilleagar. Soláthraíonn sí buntáistí do shaoránaigh, mar thomhaltóirí agus mar oibrithe araon. Tá sí ríthábhachtach chun poist níos fearr a chruthú, chun sochaí níos glaise a thógáil, chun ár gcáilíocht saoil a fheabhsú, agus chun iomaíochas AE sa mhargadh domhanda a choinneáil. Is é beartas nuálaíochta an comhéadan idir beartas taighde agus forbartha teicneolaíche agus beartas tionsclaíochta, agus tá sé mar aidhm aige creat a chruthú a spreagfadh smaointe ...

Tá ról méadaitheach ag an nuálaíocht inár ngeilleagar. Soláthraíonn sí buntáistí do shaoránaigh, mar thomhaltóirí agus mar oibrithe araon. Tá sí ríthábhachtach chun poist níos fearr a chruthú, chun sochaí níos glaise a thógáil, chun ár gcáilíocht saoil a fheabhsú, agus chun iomaíochas AE sa mhargadh domhanda a choinneáil. Is é beartas nuálaíochta an comhéadan idir beartas taighde agus forbartha teicneolaíche agus beartas tionsclaíochta, agus tá sé mar aidhm aige creat a chruthú a spreagfadh smaointe nua chun an mhargaidh.

An tionscal cosanta

01-02-2018

Le láimhdeachas de EUR 97.3 billiún in 2014, 500,000 duine fostaithe go díreach agus 1.2 milliún post indíreach, is ollearnáil tionsclaíochta é tionscal cosanta na hEorpa. Tá codanna eacnamaíocha agus teicneolaíocha mar chuid de, ar tosca tábhachtacha iad don iomaíochas tionsclaíoch Eorpach. Bunaithe in 2004, cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint le forbairt an tionscail sin. Tá dúshláin roimh an earnáil faoi láthair amhail ilroinnt sa mhargadh agus laghdú ar an gcaiteachas cosanta.

Le láimhdeachas de EUR 97.3 billiún in 2014, 500,000 duine fostaithe go díreach agus 1.2 milliún post indíreach, is ollearnáil tionsclaíochta é tionscal cosanta na hEorpa. Tá codanna eacnamaíocha agus teicneolaíocha mar chuid de, ar tosca tábhachtacha iad don iomaíochas tionsclaíoch Eorpach. Bunaithe in 2004, cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint le forbairt an tionscail sin. Tá dúshláin roimh an earnáil faoi láthair amhail ilroinnt sa mhargadh agus laghdú ar an gcaiteachas cosanta.

Clár Oibre Digiteach don Eoraip

01-02-2018

Ó 1995, tá gnóthachain agus fás táirgiúlachta san Aontas Eorpach á spreagadh ag teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna)[1]. Le tríocha bliain anuas, tá na teoireannacha idir teileachumarsáid, craolacháin agus TF á ndoiléiriú ag ‘cóineasú’ teicneolaíochta. Sheol an Coimisiún Margadh Aonair Digiteach in 2015 chun na príomhthograí reachtacha a sholáthar, amhail ríomhthráchtáil, cóipcheart, ríomhPhríobháideachas, comhchuibhiú ceart digiteach, rialacha comhchuibhithe CBL, agus cibearshlándáil ...

Ó 1995, tá gnóthachain agus fás táirgiúlachta san Aontas Eorpach á spreagadh ag teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna)[1]. Le tríocha bliain anuas, tá na teoireannacha idir teileachumarsáid, craolacháin agus TF á ndoiléiriú ag ‘cóineasú’ teicneolaíochta. Sheol an Coimisiún Margadh Aonair Digiteach in 2015 chun na príomhthograí reachtacha a sholáthar, amhail ríomhthráchtáil, cóipcheart, ríomhPhríobháideachas, comhchuibhiú ceart digiteach, rialacha comhchuibhithe CBL, agus cibearshlándáil.

Imeachtaí atá ar na bacáin

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Imeacht eile -
EPRS

Pairtnéirí

Bí ar an eolas

email update imageCóras ríomhphoist chun an fhaisnéis is deireanaí a fháil

Ceadóidh an córas rabhaidh ríomhphost duit, a chuirfidh an fhaisnéis is déanaí go díreach go dtí do sheoladh ríomhphoist, na daoine agus na himeachtaí a go léir bhaineann leis an bParlaimint a rianú. Áirítear leis seo an nuacht is déanaí ó Fheisirí, ó sheirbhísí faisnéise nó ón meitheal machnaimh.

Tá an córas inrochtana ó áit ar bith ar láithreán gréasáin na Parlaiminte. Chun liostáil agus fógraí na meithle machnaimh a fháil ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur in iúl, an téama is spéis leat a roghnú, an mhinicíocht (laethúil, seachtainiúil nó míosúil) a chur in iúl agus do chlárúchán a dhearbhú trí chliceáil ar an nasc a sheoltar trí ríomhphost.

RSS imageFothaí RSS

Ná caill aon fhaisnéis nó nuashonrú ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa lenár bhfothaí RSS.

Cliceáil ar an nasc thíos chun d'fhotha a chumrú.