33

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

An Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) agus an Conradh

01-04-2018

Tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh na Róimhe, rinneadh sásraí idirghabhála a chur in ionad bheartais talmhaíochta na mBallstát ar leibhéal an Chomhphobail. Tá bunchloch an chomhbheartais talmhaíochta (CBT) gan athrú ó síníodh Conradh na Róimhe, cé is moite de rialacha a bhaineann leis an nós imeachta cinnteoireachta. Le Conradh Liospóin, tugadh aitheantas do chomhchinnteoireacht mar ‘ghnáthnós imeachta reachtach’ do CBT, in ionad an nós imeachta comhairliúcháin.

Tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh na Róimhe, rinneadh sásraí idirghabhála a chur in ionad bheartais talmhaíochta na mBallstát ar leibhéal an Chomhphobail. Tá bunchloch an chomhbheartais talmhaíochta (CBT) gan athrú ó síníodh Conradh na Róimhe, cé is moite de rialacha a bhaineann leis an nós imeachta cinnteoireachta. Le Conradh Liospóin, tugadh aitheantas do chomhchinnteoireacht mar ‘ghnáthnós imeachta reachtach’ do CBT, in ionad an nós imeachta comhairliúcháin.

An Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) a mhaoiniú

01-04-2018

Ar feadh na mblianta fada, rinneadh an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) a mhaoiniú ó chiste amháin, eadhon an Ciste Eorpach um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta (CETRT), ach an 1 Eanáir 2007 ghabh dhá chiste eile ionad an chiste sin, is iad sin an Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT).

Ar feadh na mblianta fada, rinneadh an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) a mhaoiniú ó chiste amháin, eadhon an Ciste Eorpach um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta (CETRT), ach an 1 Eanáir 2007 ghabh dhá chiste eile ionad an chiste sin, is iad sin an Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT).

An Comhbheartas Talmhaíochta – ionstraimí agus athchóirithe

01-04-2018

Tá cúig phríomh-athchóiriú déanta ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), arb iad na cinn is deireanaí an t-athchóiriú in 2003 (athbhreithniú meántéarma), in 2009 (an ‘tAthbhreithniú’) agus in 2013 (do thréimhse airgeadais 2014-2020). Is in 2016 a rinneadh plé den chéad uair ar CBT i ndiaidh 2020 agus tíolacadh na tograí reachtacha comhfhreagracha i mí an Mheithimh 2018.

Tá cúig phríomh-athchóiriú déanta ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), arb iad na cinn is deireanaí an t-athchóiriú in 2003 (athbhreithniú meántéarma), in 2009 (an ‘tAthbhreithniú’) agus in 2013 (do thréimhse airgeadais 2014-2020). Is in 2016 a rinneadh plé den chéad uair ar CBT i ndiaidh 2020 agus tíolacadh na tograí reachtacha comhfhreagracha i mí an Mheithimh 2018.

An chéad cholún de CBT: I — Comheagrú na margaí (CEM) i dtáirgí talmhaíochta

01-04-2018

Is é CEM an creat do na bearta margaidh dá bhforáiltear faoi CBT. Tar éis sraith athchóirithe a bheith ann, rinneadh 21 CEM ar leithligh a chódú in 2007 ina CEM aonair, agus na táirgí talmhaíochta go léir á gcumhdach aige. Leis na hathchóirithe a rinneadh ar CBE, rinneadh an beartas níos margadh-dhírithe de réir a chéile agus laghdaíodh ról na n-uirlisí idirghabhála, uirlisí a mbreathnaítear orthu anois mar bhearta sábháilteachta nach mbeidh le húsáid ach amháin i gcás géarchéime.

Is é CEM an creat do na bearta margaidh dá bhforáiltear faoi CBT. Tar éis sraith athchóirithe a bheith ann, rinneadh 21 CEM ar leithligh a chódú in 2007 ina CEM aonair, agus na táirgí talmhaíochta go léir á gcumhdach aige. Leis na hathchóirithe a rinneadh ar CBE, rinneadh an beartas níos margadh-dhírithe de réir a chéile agus laghdaíodh ról na n-uirlisí idirghabhála, uirlisí a mbreathnaítear orthu anois mar bhearta sábháilteachta nach mbeidh le húsáid ach amháin i gcás géarchéime.

An Chéad Cholún den Chomhbheartas Talmhaíochta (CBT): II — Íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí

01-04-2018

Mar thoradh ar athchóiriú 2003 agus ar scrúdú sláinte 2009, rinneadh díchúpláil ar an gcuid is mó den chúnamh díreach agus aistríodh é chuig an scéim íocaíochtaí aonair (SIA) nua nó chuig an scéim íocaíochtaí aonair limistéir le haghaidh na mBallstát nua. Le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, sainmhínítear an córas íocaíochta aonair le héifeacht ón 1 Eanáir 2015.

Mar thoradh ar athchóiriú 2003 agus ar scrúdú sláinte 2009, rinneadh díchúpláil ar an gcuid is mó den chúnamh díreach agus aistríodh é chuig an scéim íocaíochtaí aonair (SIA) nua nó chuig an scéim íocaíochtaí aonair limistéir le haghaidh na mBallstát nua. Le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, sainmhínítear an córas íocaíochta aonair le héifeacht ón 1 Eanáir 2015.

Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Talmhaíocht

01-04-2018

Tá na córais tacaíochta intíre sa talmhaíocht faoi rialú ag an gComhaontú maidir leis an Talmhaíocht (AoA), a tháinig i bhfeidhm in 1995 agus a ndearnadh é a chaibidliú le linn Bhabhta Uragua (1986-1994). Is é sprioc fhadtéarmach AoA ná córas trádála talmhaíochta atá cothrom agus margadh-dhírithe a bhunú chun tús a chur le próiseas athchóirithe trí ghealltanais a chaibidliú maidir le tacaíocht agus cosaint, agus trí rialacha agus smacht a bheidh níos láidre agus níos éifeachtaí ó thaobh cúrsaí oibríochtúla ...

Tá na córais tacaíochta intíre sa talmhaíocht faoi rialú ag an gComhaontú maidir leis an Talmhaíocht (AoA), a tháinig i bhfeidhm in 1995 agus a ndearnadh é a chaibidliú le linn Bhabhta Uragua (1986-1994). Is é sprioc fhadtéarmach AoA ná córas trádála talmhaíochta atá cothrom agus margadh-dhírithe a bhunú chun tús a chur le próiseas athchóirithe trí ghealltanais a chaibidliú maidir le tacaíocht agus cosaint, agus trí rialacha agus smacht a bheidh níos láidre agus níos éifeachtaí ó thaobh cúrsaí oibríochtúla de a bhunú. Dá bhrí sin, is cás speisialta í an talmhaíocht ar an ábhar go bhfuil a comhaontú féin ag an earnáil, ar comhaontú é a bhfuil tosaíocht ag a forálacha.

Babhta Doha agus talmhaíocht

01-04-2018

Is é Babhta Doha an babhta is déanaí de chaibidlíochtaí trádála na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT). Nuair a seoladh é in 2001, cuireadh tús le caibidlíochtaí talmhaíochta nua: chuir balltíortha EDT de cheangal orthu féin feabhsuithe substaintiúla a bhaint amach maidir le rochtain ar mhargaí chomh maith le tarraingt siar de réir a chéile a dhéanamh ar gach cineál fóirdheontais onnmhairiúcháin i dtacaíocht baile a shaobhann an trádáil, agus aird chuí á tabhairt ar an ngá atá le déileáil ar bhealach ...

Is é Babhta Doha an babhta is déanaí de chaibidlíochtaí trádála na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT). Nuair a seoladh é in 2001, cuireadh tús le caibidlíochtaí talmhaíochta nua: chuir balltíortha EDT de cheangal orthu féin feabhsuithe substaintiúla a bhaint amach maidir le rochtain ar mhargaí chomh maith le tarraingt siar de réir a chéile a dhéanamh ar gach cineál fóirdheontais onnmhairiúcháin i dtacaíocht baile a shaobhann an trádáil, agus aird chuí á tabhairt ar an ngá atá le déileáil ar bhealach speisialta agus difreálach leis na tíortha i mbéal forbartha.

Ionsar Comhbheartas Talmhaíochta don tréimhse iar-2020

01-04-2018

Maidir leis an gcúigiú hathchóiriú mór ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) in 2013, tháinig sé i bhfeidhm in 2015. Ghabh na hinstitiúidí Eorpacha orthu go nglacfaidís athchóiriú nua, agus Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 á chur san áireamh acu, roimh dheireadh na tréimhse reatha (2020).

Maidir leis an gcúigiú hathchóiriú mór ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) in 2013, tháinig sé i bhfeidhm in 2015. Ghabh na hinstitiúidí Eorpacha orthu go nglacfaidís athchóiriú nua, agus Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 á chur san áireamh acu, roimh dheireadh na tréimhse reatha (2020).

An Comhbheartas Talmhaíochta i bhfigiúirí

01-04-2018

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), eadhon: tionscal na talmhaíochta agus tionscal an bhia sna Ballstáit (Tábla II), ceisteanna comhshaoil a chomhtháthú i CBT (Tábla III), earnáil na foraoiseachta (Tábla IV), cistiú agus caiteachas CBT (Táblaí I agus V) agus trádáil i dtáirgí talmhaíochta agus bia (Tábla VI).

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), eadhon: tionscal na talmhaíochta agus tionscal an bhia sna Ballstáit (Tábla II), ceisteanna comhshaoil a chomhtháthú i CBT (Tábla III), earnáil na foraoiseachta (Tábla IV), cistiú agus caiteachas CBT (Táblaí I agus V) agus trádáil i dtáirgí talmhaíochta agus bia (Tábla VI).

Pairtnéirí

Bí ar an eolas

email update imageCóras ríomhphoist chun an fhaisnéis is deireanaí a fháil

Ceadóidh an córas rabhaidh ríomhphost duit, a chuirfidh an fhaisnéis is déanaí go díreach go dtí do sheoladh ríomhphoist, na daoine agus na himeachtaí a go léir bhaineann leis an bParlaimint a rianú. Áirítear leis seo an nuacht is déanaí ó Fheisirí, ó sheirbhísí faisnéise nó ón meitheal machnaimh.

Tá an córas inrochtana ó áit ar bith ar láithreán gréasáin na Parlaiminte. Chun liostáil agus fógraí na meithle machnaimh a fháil ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur in iúl, an téama is spéis leat a roghnú, an mhinicíocht (laethúil, seachtainiúil nó míosúil) a chur in iúl agus do chlárúchán a dhearbhú trí chliceáil ar an nasc a sheoltar trí ríomhphost.

RSS imageFothaí RSS

Ná caill aon fhaisnéis nó nuashonrú ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa lenár bhfothaí RSS.

Cliceáil ar an nasc thíos chun d'fhotha a chumrú.