Politika tržišnog natjecanja

01-02-2018

U člancima 101. do 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) sadržana su pravila o tržišnom natjecanju na unutarnjem tržištu. U skladu s tim pravilima zabranjeni su svi sporazumi među poduzećima koji su protivni propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Poslovnim subjektima s vladajućim položajem na tržištu zabranjena je zlouporaba položaja koja bi mogla negativno utjecati na trgovinu među državama članicama. Poslovna spajanja (koncentracije) i preuzimanja koja su od važnosti za cijelu Zajednicu kontrolira Europska komisija, a u određenim slučajevima mogu biti zabranjena. Zabranjene su državne potpore u korist određenih poduzeća ili proizvoda, koje za posljedicu imaju narušavanje tržišnog natjecanja, ali u određenim slučajevima mogu biti dopuštene. Pravila tržišnog natjecanja primjenjuju se i na javna poduzeća, obavljanje javnih usluga i usluga od općeg interesa. Međutim, ako bi ostvarenje ciljeva tih posebnih usluga bilo ugroženo, mogu se dozvoliti odstupanja od pravila.

U člancima 101. do 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) sadržana su pravila o tržišnom natjecanju na unutarnjem tržištu. U skladu s tim pravilima zabranjeni su svi sporazumi među poduzećima koji su protivni propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Poslovnim subjektima s vladajućim položajem na tržištu zabranjena je zlouporaba položaja koja bi mogla negativno utjecati na trgovinu među državama članicama. Poslovna spajanja (koncentracije) i preuzimanja koja su od važnosti za cijelu Zajednicu kontrolira Europska komisija, a u određenim slučajevima mogu biti zabranjena. Zabranjene su državne potpore u korist određenih poduzeća ili proizvoda, koje za posljedicu imaju narušavanje tržišnog natjecanja, ali u određenim slučajevima mogu biti dopuštene. Pravila tržišnog natjecanja primjenjuju se i na javna poduzeća, obavljanje javnih usluga i usluga od općeg interesa. Međutim, ako bi ostvarenje ciljeva tih posebnih usluga bilo ugroženo, mogu se dozvoliti odstupanja od pravila.