ThinkTank logo De documenten die bijdragen aan de vormgeving van nieuwe EU-wetgeving
Gepubliceerd op 12-09-2018

Algemeen fiscaal beleid

01-02-2018

De bevoegdheid om belastingen te heffen, is in handen van de lidstaten. De EU heeft op dit gebied slechts beperkte bevoegdheden. Aangezien het fiscaal beleid van de EU gericht is op het soepel functioneren van de interne markt, is de harmonisering van indirecte belastingheffing eerder aangepakt dan die van directe belastingheffing. De strijd tegen schadelijke belastingontwijking en -ontduiking is een recente beleidsprioriteit geworden. Fiscale maatregelen moeten unaniem worden aangenomen door de ...

De bevoegdheid om belastingen te heffen, is in handen van de lidstaten. De EU heeft op dit gebied slechts beperkte bevoegdheden. Aangezien het fiscaal beleid van de EU gericht is op het soepel functioneren van de interne markt, is de harmonisering van indirecte belastingheffing eerder aangepakt dan die van directe belastingheffing. De strijd tegen schadelijke belastingontwijking en -ontduiking is een recente beleidsprioriteit geworden. Fiscale maatregelen moeten unaniem worden aangenomen door de lidstaten. Het Europees Parlement heeft in dit verband een adviserende stem, behalve bij begrotingszaken, waarvoor het medewetgever is.

Gepubliceerd op 10-09-2018

Het Europees Parlement: organisatie en werking

01-02-2018

De organisatie en werking van het Europees Parlement vallen onder het Reglement van het Parlement. De activiteiten van het Parlement worden verricht door de politieke organen, commissies, delegaties en fracties.

De organisatie en werking van het Europees Parlement vallen onder het Reglement van het Parlement. De activiteiten van het Parlement worden verricht door de politieke organen, commissies, delegaties en fracties.

Het Europees Parlement: verkiezingsprocedures

01-02-2018

De wijze waarop het Europees Parlement wordt verkozen, is zowel het resultaat van Europese wetgeving, waarin regels voor alle lidstaten worden vastgelegd, als van specifieke nationale bepalingen, die van lidstaat tot lidstaat verschillen. In de gemeenschappelijke regels is het beginsel van evenredige vertegenwoordiging vastgelegd en wordt bepaald welke functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het Europees Parlement. Voor heel wat andere belangrijke aangelegenheden, zoals het kiesstelsel ...

De wijze waarop het Europees Parlement wordt verkozen, is zowel het resultaat van Europese wetgeving, waarin regels voor alle lidstaten worden vastgelegd, als van specifieke nationale bepalingen, die van lidstaat tot lidstaat verschillen. In de gemeenschappelijke regels is het beginsel van evenredige vertegenwoordiging vastgelegd en wordt bepaald welke functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het Europees Parlement. Voor heel wat andere belangrijke aangelegenheden, zoals het kiesstelsel en het aantal kiesdistricten, gelden nationale bepalingen.

Zuidoost-Azië

01-01-2018

De EU spant zich in om de banden met de landen in Zuidoost-Azië te intensiveren en de regionale integratie met de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) te bevorderen. De Unie is in het gebied een sterke economische speler en tevens een belangrijke donor van ontwikkelingssteun en hulp, gericht op de bevordering van institutionele opbouw, democratie, goed bestuur en mensenrechten. Sinds augustus 2017 biedt de EU op grote schaal humanitaire hulp aan circa 655 000 Rohingya-vluchtelingen.

De EU spant zich in om de banden met de landen in Zuidoost-Azië te intensiveren en de regionale integratie met de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) te bevorderen. De Unie is in het gebied een sterke economische speler en tevens een belangrijke donor van ontwikkelingssteun en hulp, gericht op de bevordering van institutionele opbouw, democratie, goed bestuur en mensenrechten. Sinds augustus 2017 biedt de EU op grote schaal humanitaire hulp aan circa 655 000 Rohingya-vluchtelingen.

Biodiversiteit, landgebruik en bosbouw

01-02-2018

De Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling van 1992 was een grote stap voorwaarts voor het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming, dankzij de aanneming van het Verdrag inzake biologische diversiteit. De EU heeft een belangrijke internationale rol gespeeld bij het zoeken naar oplossingen voor het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en de vernietiging van de tropische regenwouden. In 2011 verplichtte de EU zich ertoe het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang ...

De Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling van 1992 was een grote stap voorwaarts voor het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming, dankzij de aanneming van het Verdrag inzake biologische diversiteit. De EU heeft een belangrijke internationale rol gespeeld bij het zoeken naar oplossingen voor het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en de vernietiging van de tropische regenwouden. In 2011 verplichtte de EU zich ertoe het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van de ecosysteemdiensten in de EU tegen 2020 tot staan te brengen. Andere doelstellingen die zijn opgenomen in de habitatrichtlijn of het Verdrag van Washington (CITES) zijn nog niet bereikt. De Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, die in december 2015 werd gesloten om de effecten van klimaatverandering te beperken, en de hierop volgende EU-wetgeving om de overeenkomst ten uitvoer te leggen, zullen in de komende decennia naar verwachting positieve gevolgen hebben voor het behoud van biodiversiteit en bossen. Sinds 1992 vormt het LIFE-programma het belangrijkste financiële instrument voor de bescherming van biodiversiteit en bossen in de EU.

Bankenunie

01-01-2018

De bankenunie werd gecreëerd in reactie op de financiële crisis en heeft op dit moment twee elementen: het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM). Het GTM houdt op Europees niveau rechtstreeks toezicht op de grootste en belangrijkste banken in de eurozone, terwijl het doel van het GAM eruit bestaat falende banken ordentelijk af te wikkelen met minimale kosten voor de belastingbetaler en de reële economie. Een derde element, het Europees depositogarantiestelsel ...

De bankenunie werd gecreëerd in reactie op de financiële crisis en heeft op dit moment twee elementen: het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM). Het GTM houdt op Europees niveau rechtstreeks toezicht op de grootste en belangrijkste banken in de eurozone, terwijl het doel van het GAM eruit bestaat falende banken ordentelijk af te wikkelen met minimale kosten voor de belastingbetaler en de reële economie. Een derde element, het Europees depositogarantiestelsel (European Deposit Insurance Scheme, EDIS), wordt op dit moment besproken.

Detachering van werknemers

01-05-2018

De vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening, zoals verankerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarborgen de mobiliteit van bedrijven en beroepsbeoefenaren binnen de EU. Er zijn echter ook specifieke EU-wetten om de rechten van gedetacheerde werknemers te reguleren om redelijke mobiliteit en eerlijke concurrentie te waarborgen.

De vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening, zoals verankerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarborgen de mobiliteit van bedrijven en beroepsbeoefenaren binnen de EU. Er zijn echter ook specifieke EU-wetten om de rechten van gedetacheerde werknemers te reguleren om redelijke mobiliteit en eerlijke concurrentie te waarborgen.

Gepubliceerd op 31-07-2018

Europees Parlement: de betrekkingen met de nationale parlementen

01-01-2018

Met het voortschrijden van de Europese integratie is de rol van de nationale parlementen veranderd. Om op alle niveaus voor een effectieve democratische controle op de Europese wetgeving te zorgen, zijn er diverse instrumenten voor samenwerking tussen het Europees Parlement (EP) en de nationale parlementen in het leven geroepen. Deze trend werd versterkt door de bepalingen die in het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld.

Met het voortschrijden van de Europese integratie is de rol van de nationale parlementen veranderd. Om op alle niveaus voor een effectieve democratische controle op de Europese wetgeving te zorgen, zijn er diverse instrumenten voor samenwerking tussen het Europees Parlement (EP) en de nationale parlementen in het leven geroepen. Deze trend werd versterkt door de bepalingen die in het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld.

De bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en discriminatie

01-04-2018

Door lidstaten te steunen bij de bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en discriminatie wil de Europese Unie de inclusiviteit van de Europese samenleving versterken, de samenhang vergroten en burgers gelijke toegang tot de beschikbare kansen en middelen geven.

Door lidstaten te steunen bij de bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en discriminatie wil de Europese Unie de inclusiviteit van de Europese samenleving versterken, de samenhang vergroten en burgers gelijke toegang tot de beschikbare kansen en middelen geven.

Gepubliceerd op 26-07-2018

Werkgelegenheidsbeleid

01-01-2018

Meer en betere banen creëren is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europa 2020-strategie. Met een monitoringproces en met geconnecteerde financieringsinstrumenten zorgt onder meer de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) voor open coördinatie. De verantwoordelijkheid voor het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid ligt voornamelijk bij de regeringen van de lidstaten, maar op bepaalde gebieden is ook het Europese recht van toepassing.

Meer en betere banen creëren is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europa 2020-strategie. Met een monitoringproces en met geconnecteerde financieringsinstrumenten zorgt onder meer de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) voor open coördinatie. De verantwoordelijkheid voor het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid ligt voornamelijk bij de regeringen van de lidstaten, maar op bepaalde gebieden is ook het Europese recht van toepassing.

Toekomstige activiteiten

25-09-2018
The impact of automation: Identifying jobs at risk
Diverse activiteiten -
EPRS
26-09-2018
Third country dimension in the Fight against Tax crimes, Tax Evasion & Tax Avoidance
Hoorzitting -
TAX3
27-09-2018
Gender equal workplaces: best practices & use of care services - Hearing
Hoorzitting -
FEMM

Infografieken

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.

widget imageRSS widgets

Klik op de onderstaande knop om aan uw pagina's een widget met de beschikbare Think Tank publicaties toe te voegen.

RSS-widget maken

Publicaties van de Think Tank

De inhoud van alle documenten op de website van de Think Tank valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur en daarin geuite meningen geven niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het Europees Parlement weer. Zij zijn bedoeld voor de leden en het personeel van het EP, ter ondersteuning van hun parlementaire werkzaamheden.

De Think Tank is te vinden op...