20

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Zoekterm
Datum

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Het Comité van de Regio's

01-04-2018

Het Comité van de Regio's telt 350 leden, die de regionale en lokale overheden van de 28 lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigen. Het brengt adviezen uit in geval van verplichte raadpleging (uit hoofde van de Verdragen), in geval van facultatieve raadpleging en op eigen initiatief wanneer het dat wenselijk acht. De leden mogen niet gebonden zijn door enig imperatief mandaat. Zij oefenen hun ambt onafhankelijk uit in het algemeen belang van de Europese Unie.

Het Comité van de Regio's telt 350 leden, die de regionale en lokale overheden van de 28 lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigen. Het brengt adviezen uit in geval van verplichte raadpleging (uit hoofde van de Verdragen), in geval van facultatieve raadpleging en op eigen initiatief wanneer het dat wenselijk acht. De leden mogen niet gebonden zijn door enig imperatief mandaat. Zij oefenen hun ambt onafhankelijk uit in het algemeen belang van de Europese Unie.

Beheer van de buitengrenzen

01-04-2018

Ten gevolge van de aankomst van de ongekend grote aantallen vluchtelingen en irreguliere migranten heeft het EU-beleid voor het beheer van de buitengrenzen de afgelopen tijd grote veranderingen doorgemaakt, met name sinds er medio 2015 een reeks tekortkomingen in het EU-beleid op het gebied van de buitengrenzen en migratie aan het licht kwam. De uitdagingen in verband met de toename van gemengde migratiestromen naar de EU en de toegenomen bezorgdheid over de veiligheid hebben een nieuwe periode van ...

Ten gevolge van de aankomst van de ongekend grote aantallen vluchtelingen en irreguliere migranten heeft het EU-beleid voor het beheer van de buitengrenzen de afgelopen tijd grote veranderingen doorgemaakt, met name sinds er medio 2015 een reeks tekortkomingen in het EU-beleid op het gebied van de buitengrenzen en migratie aan het licht kwam. De uitdagingen in verband met de toename van gemengde migratiestromen naar de EU en de toegenomen bezorgdheid over de veiligheid hebben een nieuwe periode van activiteit ingeluid als het gaat om de bescherming van de buitengrenzen van de EU. Dit heeft tevens gevolgen gehad voor de binnengrenzen.

Bronnen en reikwijdte van het recht van de Europese Unie

01-03-2018

De Europese Unie bezit rechtspersoonlijkheid en heeft als zodanig een eigen rechtsorde, die verschilt van de internationale rechtsorde. Het recht van de Europese Unie is ook rechtstreeks of zijdelings van invloed op de wetgeving van haar lidstaten en wordt deel van het rechtsstelsel van elke lidstaat. De Europese Unie is op zichzelf een rechtsbron. De rechtsorde wordt doorgaans ingedeeld in primaire wetgeving (de Verdragen en algemene rechtsbeginselen), secundaire of afgeleide wetgeving (gebaseerd ...

De Europese Unie bezit rechtspersoonlijkheid en heeft als zodanig een eigen rechtsorde, die verschilt van de internationale rechtsorde. Het recht van de Europese Unie is ook rechtstreeks of zijdelings van invloed op de wetgeving van haar lidstaten en wordt deel van het rechtsstelsel van elke lidstaat. De Europese Unie is op zichzelf een rechtsbron. De rechtsorde wordt doorgaans ingedeeld in primaire wetgeving (de Verdragen en algemene rechtsbeginselen), secundaire of afgeleide wetgeving (gebaseerd op de Verdragen) en aanvullende wetgeving.

Het Europees Parlement: historische achtergrond

01-03-2018

Het Europees Parlement vindt zijn oorsprong in de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), die dienstdeed als de gemeenschappelijke vergadering van de drie toenmalige supranationale Europese gemeenschappen. De vergadering kreeg vervolgens de naam "Europees Parlement". In de loop der tijd heeft deze instelling, waarvan de leden sinds 1979 rechtstreeks worden gekozen, ingrijpende veranderingen ondergaan: zij heeft zich van een vergadering met benoemde leden ...

Het Europees Parlement vindt zijn oorsprong in de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), die dienstdeed als de gemeenschappelijke vergadering van de drie toenmalige supranationale Europese gemeenschappen. De vergadering kreeg vervolgens de naam "Europees Parlement". In de loop der tijd heeft deze instelling, waarvan de leden sinds 1979 rechtstreeks worden gekozen, ingrijpende veranderingen ondergaan: zij heeft zich van een vergadering met benoemde leden ontwikkeld tot een gekozen parlement dat wordt erkend als een politieke agendabepaler van de Europese Unie.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie

01-03-2018

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) is een van de zeven instellingen van de EU en omvat twee rechtscolleges: het Hof van Justitie en het Gerecht. Het is verantwoordelijk voor de rechtspraak van de Europese Unie. De twee rechtscolleges waarborgen de juiste uitlegging en toepassing van het primaire en het afgeleide recht in de EU. Zij toetsen de wettigheid van de handelingen van de instellingen van de Unie en doen uitspraak over de naleving door de lidstaten van hun verplichtingen uit ...

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) is een van de zeven instellingen van de EU en omvat twee rechtscolleges: het Hof van Justitie en het Gerecht. Het is verantwoordelijk voor de rechtspraak van de Europese Unie. De twee rechtscolleges waarborgen de juiste uitlegging en toepassing van het primaire en het afgeleide recht in de EU. Zij toetsen de wettigheid van de handelingen van de instellingen van de Unie en doen uitspraak over de naleving door de lidstaten van hun verplichtingen uit hoofde van het primaire en het afgeleide recht. Voorts beantwoordt het Hof van Justitie vragen van rechters uit de lidstaten over de uitlegging van het recht van de Unie.

De bevoegdheden van het Hof van Justitie van de Europese Unie

01-03-2018

Dit informatieblad beschrijft de bevoegdheden van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat uit twee rechtbanken bestaat, te weten het Hof van Justitie als zodanig en het Gerecht, waarbij verschillende rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld, waarin wordt voorzien door artikel 19 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), de artikelen 251 t/m 281 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), artikel 136 Euratom, en Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het ...

Dit informatieblad beschrijft de bevoegdheden van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat uit twee rechtbanken bestaat, te weten het Hof van Justitie als zodanig en het Gerecht, waarbij verschillende rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld, waarin wordt voorzien door artikel 19 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), de artikelen 251 t/m 281 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), artikel 136 Euratom, en Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, gehecht aan de Verdragen.

De burgers van de Europese Unie en hun rechten

01-03-2018

De rechten van individuele burgers en het Europees burgerschap zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Ze spelen een cruciale rol bij de vorming van een Europese identiteit. Er kunnen sancties aan een lidstaat worden opgelegd, indien sprake is van een schending van fundamentele waarden van de Unie.

De rechten van individuele burgers en het Europees burgerschap zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Ze spelen een cruciale rol bij de vorming van een Europese identiteit. Er kunnen sancties aan een lidstaat worden opgelegd, indien sprake is van een schending van fundamentele waarden van de Unie.

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

01-03-2018

Het vrije verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten over de grenzen heen neemt almaar toe. Voor burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen werkt de Europese Unie aan de uitbouw van justitiële samenwerking. Dit doet zij door bruggen te slaan tussen de verschillende rechtsstelsels. De belangrijkste doelstellingen op dit gebied zijn rechtszekerheid en een gemakkelijke en doeltreffende toegang tot de rechter. Hiertoe is het volgende nodig: identificatie van de bevoegde rechter, duidelijkheid ...

Het vrije verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten over de grenzen heen neemt almaar toe. Voor burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen werkt de Europese Unie aan de uitbouw van justitiële samenwerking. Dit doet zij door bruggen te slaan tussen de verschillende rechtsstelsels. De belangrijkste doelstellingen op dit gebied zijn rechtszekerheid en een gemakkelijke en doeltreffende toegang tot de rechter. Hiertoe is het volgende nodig: identificatie van de bevoegde rechter, duidelijkheid ten aanzien van het toepasselijke recht en snelle en doeltreffende procedures voor erkenning en tenuitvoerlegging.

Toekomstige activiteiten

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.