27

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Trans-Europese netwerken – richtsnoeren

01-02-2018

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handhaaft de in het Verdrag van Maastricht vastgestelde doelstelling om trans-Europese netwerken voor vervoer, energie en telecommunicatie tot stand te brengen, waarop alle regio's van de EU moeten worden aangesloten. De netwerken zijn instrumenten die moeten bijdragen tot de groei van de interne markt en de werkgelegenheid, en daarbij het milieu en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in acht moeten nemen. Eind 2013 vond een ...

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handhaaft de in het Verdrag van Maastricht vastgestelde doelstelling om trans-Europese netwerken voor vervoer, energie en telecommunicatie tot stand te brengen, waarop alle regio's van de EU moeten worden aangesloten. De netwerken zijn instrumenten die moeten bijdragen tot de groei van de interne markt en de werkgelegenheid, en daarbij het milieu en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in acht moeten nemen. Eind 2013 vond een fundamentele hervorming van het trans-Europese vervoersnet plaats.

Financiering van de trans-Europese netwerken

01-02-2018

De trans-Europese netwerken (TEN's) worden ten dele gefinancierd door de Europese Unie en ten dele door de lidstaten. De financiële steun van de EU is bedoeld als katalysator; de lidstaten moeten het grootste deel van de financiering opbrengen. De financiering van de TEN's kan ook worden aangevuld met middelen uit de structuurfondsen en van de Europese Investeringsbank of met bijdragen uit de particuliere sector. In 2013 werd met de oprichting van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ...

De trans-Europese netwerken (TEN's) worden ten dele gefinancierd door de Europese Unie en ten dele door de lidstaten. De financiële steun van de EU is bedoeld als katalysator; de lidstaten moeten het grootste deel van de financiering opbrengen. De financiering van de TEN's kan ook worden aangevuld met middelen uit de structuurfondsen en van de Europese Investeringsbank of met bijdragen uit de particuliere sector. In 2013 werd met de oprichting van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen een belangrijke hervorming in alle TEN's ingevoerd.

Interne energiemarkt

01-02-2018

In het kader van de harmonisatie en liberalisering van de interne energiemarkt van de EU zijn sinds 1996 wetgevingsmaatregelen aangenomen die zijn gericht op toegankelijkheid, transparantie en regulering van de markt, op consumentenbescherming, een betere interconnectie en voldoende leveringscapaciteit. Met deze maatregelen wordt beoogd een meer concurrerende, consumentgerichte, flexibele en niet-discriminerende elektriciteitsmarkt met marktgebaseerde leveringsprijzen in de EU te creëren. Op deze ...

In het kader van de harmonisatie en liberalisering van de interne energiemarkt van de EU zijn sinds 1996 wetgevingsmaatregelen aangenomen die zijn gericht op toegankelijkheid, transparantie en regulering van de markt, op consumentenbescherming, een betere interconnectie en voldoende leveringscapaciteit. Met deze maatregelen wordt beoogd een meer concurrerende, consumentgerichte, flexibele en niet-discriminerende elektriciteitsmarkt met marktgebaseerde leveringsprijzen in de EU te creëren. Op deze manier worden de rechten van individuele afnemers en energiegemeenschappen versterkt en uitgebreid, energiearmoede aangepakt, de taken en verantwoordelijkheden van marktdeelnemers en regulators verduidelijkt en een bijdrage geleverd aan de voorzieningszekerheid van elektriciteit, gas en aardolie, alsook aan de ontwikkeling van trans-Europese netwerken voor het transport van elektriciteit en gas.

Betaalbare communicatie voor bedrijven en consumenten

01-02-2018

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en gegevens- en internettoegangsdiensten zijn in de plaats gekomen van traditionele telefoondiensten als de belangrijkste producten voor zowel consumenten als bedrijven. Thans komt steeds meer audiovisuele inhoud op aanvraag beschikbaar, terwijl het aantal 4G- en 5G-internetaansluitingen exponentieel groeit. In antwoord hierop heeft de EU een regelgevingskader voor telecommunicatie tot stand gebracht met een reeks regels die in de lidstaten van de EU ...

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en gegevens- en internettoegangsdiensten zijn in de plaats gekomen van traditionele telefoondiensten als de belangrijkste producten voor zowel consumenten als bedrijven. Thans komt steeds meer audiovisuele inhoud op aanvraag beschikbaar, terwijl het aantal 4G- en 5G-internetaansluitingen exponentieel groeit. In antwoord hierop heeft de EU een regelgevingskader voor telecommunicatie tot stand gebracht met een reeks regels die in de lidstaten van de EU van toepassing is op de vaste en draadloze telecommunicatie, internet, omroep- en transmissiediensten.

Algemene beginselen van het industriebeleid van de EU

01-02-2018

Het industriebeleid van de EU is erop gericht het concurrentievermogen van de Europese industrie te verbeteren, zodat de rol als drijfkracht voor duurzame groei en werkgelegenheid in Europa gehandhaafd blijft. Uiteenlopende strategieën werden aangenomen om betere randvoorwaarden voor de industrie in de EU te scheppen. De meest recente strategie wordt beschreven in de mededeling „Voor een heropleving van de Europese industrie” van januari 2014.

Het industriebeleid van de EU is erop gericht het concurrentievermogen van de Europese industrie te verbeteren, zodat de rol als drijfkracht voor duurzame groei en werkgelegenheid in Europa gehandhaafd blijft. Uiteenlopende strategieën werden aangenomen om betere randvoorwaarden voor de industrie in de EU te scheppen. De meest recente strategie wordt beschreven in de mededeling „Voor een heropleving van de Europese industrie” van januari 2014.

Kernenergie

01-02-2018

De kernenergie die momenteel wordt opgewekt, komt vrij door kernsplitsing, een proces waarbij atomen met behulp van uranium worden gesplitst zodat er energie vrijkomt. Kernenergie is een koolstofarm alternatief voor fossiele brandstoffen, vormt een cruciaal onderdeel van de energiemix van 14 van de 28 EU-lidstaten en neemt nagenoeg 30 % van de in de EU opgewekte elektriciteit voor haar rekening. In de nasleep van de ramp in Tsjernobyl in 1986 en de nucleaire ramp in Fukushima, Japan, in 2011 is kernenergie ...

De kernenergie die momenteel wordt opgewekt, komt vrij door kernsplitsing, een proces waarbij atomen met behulp van uranium worden gesplitst zodat er energie vrijkomt. Kernenergie is een koolstofarm alternatief voor fossiele brandstoffen, vormt een cruciaal onderdeel van de energiemix van 14 van de 28 EU-lidstaten en neemt nagenoeg 30 % van de in de EU opgewekte elektriciteit voor haar rekening. In de nasleep van de ramp in Tsjernobyl in 1986 en de nucleaire ramp in Fukushima, Japan, in 2011 is kernenergie echter zeer omstreden geworden. Het besluit van Duitsland om het gebruik van kernenergie geleidelijk te verminderen en uiterlijk in 2020 af te schaffen, evenals de tijdelijke sluiting van twee Belgische kernreactoren nadat scheurtjes in de reactorvaten werden ontdekt, hebben de druk op de stopzetting van de kernenergieproductie in Europa opgevoerd. Hoewel het de lidstaten zijn die al dan niet voor kernenergie kiezen als onderdeel van hun energiemix, wordt er in het EU-recht naar gestreefd de veiligheidsnormen binnen kerncentrales te verbeteren en de veilige hantering en berging van radioactief afval te waarborgen.

Energie-efficiëntie

01-02-2018

Het terugbrengen van de energieconsumptie en energieverspilling wordt steeds belangrijker voor de EU. De EU-leiders hebben in 2007 het doel vastgesteld om de jaarlijkse energieconsumptie in de EU tegen 2020 met 20 % terug te brengen. Energie-efficiëntiemaatregelen worden steeds meer gezien als een middel om niet alleen een duurzame energievoorziening te realiseren, de broeikasgasemissies te verminderen, de energiezekerheid te verbeteren en op invoerkosten te besparen, maar ook om de concurrentiekracht ...

Het terugbrengen van de energieconsumptie en energieverspilling wordt steeds belangrijker voor de EU. De EU-leiders hebben in 2007 het doel vastgesteld om de jaarlijkse energieconsumptie in de EU tegen 2020 met 20 % terug te brengen. Energie-efficiëntiemaatregelen worden steeds meer gezien als een middel om niet alleen een duurzame energievoorziening te realiseren, de broeikasgasemissies te verminderen, de energiezekerheid te verbeteren en op invoerkosten te besparen, maar ook om de concurrentiekracht van de EU te bevorderen. Energie-efficiëntie is daarom een strategische prioriteit voor de energie-unie, en de EU bevordert het principe van "energie-efficiëntie eerst". Het beleidskader voor de periode na-2030 wordt momenteel besproken.

Innovatiebeleid

01-02-2018

Innovatie vervult een steeds grotere rol in onze economie en biedt de burgers voordelen, als consumenten en als werknemers. Het is een wezenlijk onderdeel bij het scheppen van betere banen, het werken aan een groenere samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van ons bestaan, maar eveneens bij het handhaven van het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkt. Het innovatiebeleid vormt de verbinding tussen het beleid inzake onderzoek en technologische ontwikkeling en het industriebeleid, ...

Innovatie vervult een steeds grotere rol in onze economie en biedt de burgers voordelen, als consumenten en als werknemers. Het is een wezenlijk onderdeel bij het scheppen van betere banen, het werken aan een groenere samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van ons bestaan, maar eveneens bij het handhaven van het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkt. Het innovatiebeleid vormt de verbinding tussen het beleid inzake onderzoek en technologische ontwikkeling en het industriebeleid, en is gericht op het tot stand brengen van een gunstig klimaat om ideeën op de markt te brengen.

Defensie-industrie

01-02-2018

Met een omzet van 97,3 miljard EUR in 2014, 500 000 mensen rechtstreeks in dienst en 1,2 miljoen indirecte arbeidsplaatsen is de Europese defensie-industrie een belangrijke industriële sector. De defensie-industrie wordt gekenmerkt door economische en technologische componenten die een belangrijke invloed hebben op de industriële concurrentiepositie van Europa. Het Europees Defensieagentschap werd opgericht in 2004 en draagt bij aan de ontwikkeling van deze industrie. De sector staat momenteel voor ...

Met een omzet van 97,3 miljard EUR in 2014, 500 000 mensen rechtstreeks in dienst en 1,2 miljoen indirecte arbeidsplaatsen is de Europese defensie-industrie een belangrijke industriële sector. De defensie-industrie wordt gekenmerkt door economische en technologische componenten die een belangrijke invloed hebben op de industriële concurrentiepositie van Europa. Het Europees Defensieagentschap werd opgericht in 2004 en draagt bij aan de ontwikkeling van deze industrie. De sector staat momenteel voor een aantal uitdagingen zoals fragmentatie van de markt en een verlaging van de defensie-uitgaven.

Digitale agenda voor Europa

01-02-2018

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) zorgt sinds 1995 voor productiviteitswinst en groei in de EU[1]. De afgelopen drie decennia zijn de grenzen tussen telecommunicatie, uitzending en IT steeds vager geworden als gevolg van technologische "convergentie". In 2015 heeft de Commissie de digitale eengemaakte markt gelanceerd om de voornaamste wetgevingsvoorstellen tot stand te brengen, zoals bevordering van e-handel, auteursrecht, e-privacy, harmonisering van digitale rechten, geharmoniseerde ...

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) zorgt sinds 1995 voor productiviteitswinst en groei in de EU[1]. De afgelopen drie decennia zijn de grenzen tussen telecommunicatie, uitzending en IT steeds vager geworden als gevolg van technologische "convergentie". In 2015 heeft de Commissie de digitale eengemaakte markt gelanceerd om de voornaamste wetgevingsvoorstellen tot stand te brengen, zoals bevordering van e-handel, auteursrecht, e-privacy, harmonisering van digitale rechten, geharmoniseerde btw-regels en cyberveiligheid.

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.