Polityka konkurencji

01-02-2018

Artykuły 101-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określają reguły konkurencji na rynku wewnętrznym. W myśl tych reguł zakazane jest zawieranie ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą obowiązuje zakaz nadużywania swojej pozycji i szkodzenia przez to handlowi między państwami członkowskimi. Komisja Europejska (Komisja) kontroluje przypadki koncentracji i przejęć o wymiarze wspólnotowym, a w określonych sytuacjach może ich zakazać. Pomoc państwa na rzecz niektórych przedsiębiorstw lub produktów, która prowadzi do zakłócenia konkurencji, jest niedozwolona, chociaż w niektórych przypadkach może zostać dopuszczona. Przepisy dotyczące konkurencji obowiązują również w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, usług publicznych i usług świadczonych w interesie ogólnym. W przypadku zagrożenia realizacji celów tych szczególnych usług można odstąpić od stosowania reguł konkurencji.

Artykuły 101-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określają reguły konkurencji na rynku wewnętrznym. W myśl tych reguł zakazane jest zawieranie ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą obowiązuje zakaz nadużywania swojej pozycji i szkodzenia przez to handlowi między państwami członkowskimi. Komisja Europejska (Komisja) kontroluje przypadki koncentracji i przejęć o wymiarze wspólnotowym, a w określonych sytuacjach może ich zakazać. Pomoc państwa na rzecz niektórych przedsiębiorstw lub produktów, która prowadzi do zakłócenia konkurencji, jest niedozwolona, chociaż w niektórych przypadkach może zostać dopuszczona. Przepisy dotyczące konkurencji obowiązują również w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, usług publicznych i usług świadczonych w interesie ogólnym. W przypadku zagrożenia realizacji celów tych szczególnych usług można odstąpić od stosowania reguł konkurencji.