Finansowanie przejścia na czystą energię w Europie

27-10-2017

Czysta energia oznacza energię, której produkcja i zużywanie powoduje minimalną emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Poziom emisji powiązanych z zużyciem energii można również obniżyć za pomocą środków poprawy energooszczędności służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Do osiągnięcia celów porozumienia klimatycznego z Paryża (utrzymanie wzrostu temperatury na świecie na poziomie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej, docelowo ograniczenie do 1,5°C) konieczne jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do niemal zera w drugiej połowie obecnego stulecia. Dla sektora energetycznego oznacza to konieczność stopniowego wycofywania paliw kopalnych i zastępowanie ich niskoemisyjnymi źródłami energii. Wymaga to bezprecedensowej transformacji wytwarzania i zużywania energii, z czym wiązać się będą inwestycje o wartości wielu bilionów euro. Finansowanie transformacji przeprowadzanej na tak dużą skalę jest przede wszystkim zadaniem dla sektora prywatnego, niemniej rządy państw członkowskich i UE mają również do odegrania kluczową rolę w tworzeniu politycznych ram wsparcia. Obejmują one rynek energii i rynek emisji, podatki, regulacje, środki zachęty, finansowanie kluczowej infrastruktury oraz innowacje, koordynację i działania informacyjne. W ramach unii energetycznej Komisja Europejska zaproponowała pakiet przepisów i strategii politycznych mających wspierać przejście na czystą energię. Ponadto UE przeznaczyła 20 % swojego budżetu na działania w dziedzinie klimatu, w tym dotyczące czystej energii. Parlament Europejski jest orędownikiem ambitnej polityki energetyczno-klimatycznej; uważa, że rynek emisji i rynek energii są kluczowymi czynnikami, i opowiada się za ambitnymi celami w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.

Czysta energia oznacza energię, której produkcja i zużywanie powoduje minimalną emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Poziom emisji powiązanych z zużyciem energii można również obniżyć za pomocą środków poprawy energooszczędności służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Do osiągnięcia celów porozumienia klimatycznego z Paryża (utrzymanie wzrostu temperatury na świecie na poziomie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej, docelowo ograniczenie do 1,5°C) konieczne jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do niemal zera w drugiej połowie obecnego stulecia. Dla sektora energetycznego oznacza to konieczność stopniowego wycofywania paliw kopalnych i zastępowanie ich niskoemisyjnymi źródłami energii. Wymaga to bezprecedensowej transformacji wytwarzania i zużywania energii, z czym wiązać się będą inwestycje o wartości wielu bilionów euro. Finansowanie transformacji przeprowadzanej na tak dużą skalę jest przede wszystkim zadaniem dla sektora prywatnego, niemniej rządy państw członkowskich i UE mają również do odegrania kluczową rolę w tworzeniu politycznych ram wsparcia. Obejmują one rynek energii i rynek emisji, podatki, regulacje, środki zachęty, finansowanie kluczowej infrastruktury oraz innowacje, koordynację i działania informacyjne. W ramach unii energetycznej Komisja Europejska zaproponowała pakiet przepisów i strategii politycznych mających wspierać przejście na czystą energię. Ponadto UE przeznaczyła 20 % swojego budżetu na działania w dziedzinie klimatu, w tym dotyczące czystej energii. Parlament Europejski jest orędownikiem ambitnej polityki energetyczno-klimatycznej; uważa, że rynek emisji i rynek energii są kluczowymi czynnikami, i opowiada się za ambitnymi celami w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.