Európska komisia

01-10-2017

Komisia je inštitúcia EÚ, ktorá má monopol na legislatívne iniciatívy a dôležité výkonné právomoci v oblastiach ako hospodárska súťaž a zahraničný obchod. Je hlavným výkonným orgánom Európskej únie a tvorí ju kolégium komisárov, v ktorom je každý členský štát zastúpený jedným komisárom. Komisia dohliada na uplatňovanie práva Únie a dodržiavanie zmlúv členskými štátmi. Predsedá tiež gestorským výborom zodpovedným za vykonávanie práva EÚ. Niekdajší komitologický postup bol nahradený novými právnymi nástrojmi, a to vykonávacími a delegovanými aktmi.

Komisia je inštitúcia EÚ, ktorá má monopol na legislatívne iniciatívy a dôležité výkonné právomoci v oblastiach ako hospodárska súťaž a zahraničný obchod. Je hlavným výkonným orgánom Európskej únie a tvorí ju kolégium komisárov, v ktorom je každý členský štát zastúpený jedným komisárom. Komisia dohliada na uplatňovanie práva Únie a dodržiavanie zmlúv členskými štátmi. Predsedá tiež gestorským výborom zodpovedným za vykonávanie práva EÚ. Niekdajší komitologický postup bol nahradený novými právnymi nástrojmi, a to vykonávacími a delegovanými aktmi.