Ochrana základných práv v EÚ

01-03-2018

Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako sa stanovuje v článku 2 ZEÚ. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto hodnôt sa článkom 7 ZEÚ zaviedol mechanizmus EÚ, ktorý umožňuje rozhodnúť o existencii závažného a pretrvávajúceho porušenia hodnôt EÚ zo strany členského štátu a o možných sankciách. Tento mechanizmus bol nedávno prvýkrát aktivovaný. EÚ je viazaná aj svojou Chartou základných práv, v ktorej sú stanovené práva, ktoré musí pri vykonávaní právnych predpisov EÚ dodržiavať tak Európska únia, ako aj členské štáty. EÚ sa takisto zaviazala pristúpiť k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako sa stanovuje v článku 2 ZEÚ. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto hodnôt sa článkom 7 ZEÚ zaviedol mechanizmus EÚ, ktorý umožňuje rozhodnúť o existencii závažného a pretrvávajúceho porušenia hodnôt EÚ zo strany členského štátu a o možných sankciách. Tento mechanizmus bol nedávno prvýkrát aktivovaný. EÚ je viazaná aj svojou Chartou základných práv, v ktorej sú stanovené práva, ktoré musí pri vykonávaní právnych predpisov EÚ dodržiavať tak Európska únia, ako aj členské štáty. EÚ sa takisto zaviazala pristúpiť k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.