Právo duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

01-02-2018

Duševné vlastníctvo zahŕňa všetky výlučné práva priznané duševným výtvorom. Delí sa na dve kategórie práv: priemyselné vlastníctvo, ktoré zahŕňa vynálezy (patenty), ochranné známky, priemyselné dizajny a vzory a zemepisné označenia, a autorské práva, ktoré zahŕňajú umelecké a literárne diela. Od nadobudnutia platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v roku 2009 má EÚ výhradnú právomoc v oblasti práv duševného vlastníctva (článok 118).

Duševné vlastníctvo zahŕňa všetky výlučné práva priznané duševným výtvorom. Delí sa na dve kategórie práv: priemyselné vlastníctvo, ktoré zahŕňa vynálezy (patenty), ochranné známky, priemyselné dizajny a vzory a zemepisné označenia, a autorské práva, ktoré zahŕňajú umelecké a literárne diela. Od nadobudnutia platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v roku 2009 má EÚ výhradnú právomoc v oblasti práv duševného vlastníctva (článok 118).