Malé a stredné podniky

01-01-2018

Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) tvoria 99 % všetkých podnikov v EÚ. Zabezpečujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore a prispievajú viac ako polovicou k celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v EÚ. Prijali sa viaceré akčné programy na podporu MSP, napr. iniciatíva Small Business Act, Horizont 2020 a program COSME. Ich cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť MSP prostredníctvom výskumu a inovácií a zlepšiť prístup MSP k financovaniu.

Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) tvoria 99 % všetkých podnikov v EÚ. Zabezpečujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore a prispievajú viac ako polovicou k celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v EÚ. Prijali sa viaceré akčné programy na podporu MSP, napr. iniciatíva Small Business Act, Horizont 2020 a program COSME. Ich cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť MSP prostredníctvom výskumu a inovácií a zlepšiť prístup MSP k financovaniu.