Politika hospodárskej súťaže

01-02-2018

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) obsahuje v článkoch 101 až 109 pravidlá pre hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Podľa nich sa zakazujú dohody medzi podnikmi obmedzujúce hospodársku súťaž. Podnikom, ktoré ovládajú trh, sa zakazuje zneužívať postavenie, a tak ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi. Fúzie a akvizície na úrovni Spoločenstva riadi Európska komisia a môžu sa v určitých prípadoch zakázať. Štátna pomoc v prospech niektorých podnikov alebo výrobkov, ktorá vedie k narušeniam hospodárskej súťaže, je zakázaná, môže sa ale v niektorých prípadoch povoliť. Ustanovenia, ktorými sa riadi hospodárska súťaž, platia aj pre verejné podniky, verejné služby a služby všeobecného záujmu. Ak by bolo ohrozené splnenie cieľov týchto špecifických služieb, je možné neuplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže.

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) obsahuje v článkoch 101 až 109 pravidlá pre hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Podľa nich sa zakazujú dohody medzi podnikmi obmedzujúce hospodársku súťaž. Podnikom, ktoré ovládajú trh, sa zakazuje zneužívať postavenie, a tak ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi. Fúzie a akvizície na úrovni Spoločenstva riadi Európska komisia a môžu sa v určitých prípadoch zakázať. Štátna pomoc v prospech niektorých podnikov alebo výrobkov, ktorá vedie k narušeniam hospodárskej súťaže, je zakázaná, môže sa ale v niektorých prípadoch povoliť. Ustanovenia, ktorými sa riadi hospodárska súťaž, platia aj pre verejné podniky, verejné služby a služby všeobecného záujmu. Ak by bolo ohrozené splnenie cieľov týchto špecifických služieb, je možné neuplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže.